115 year campaign
115 year campaign

115 ปี ปุ๋ยยารา เคียงข้างเกษตรกรนักสู้

ประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า ทำให้เกษตรกรยิ่งเชื่อมั่น
ครั้งแรกของโลกที่ยาราคิดค้นนวัตกรรมสำหรับปุ๋ยทางดิน 
และ 113 ปี ที่ได้ถวายการต้อนรับการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5

ข้อมูลเพิ่มเติม