เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรจากยารา

ยารา มุ่งถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อสนับสนุนอาหารให้กับประชากรโลกและปกป้องโลกอย่างมีความรับผิดชอบ เราได้ทุ่มเททรัพยากรในการพัฒนาการเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Farming) เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการส่งผ่านข้อมูลความรู้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างยารากับเกษตรกรไทยในระดับบุคคลได้ และเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรกรรมของไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืน