เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านเท่านั้น และจะใช้กับเฉพาะประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เนื่องจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ รวมทั้งสภาพการใช้ผลิตภัณฑ์จะไม่อยู่ในการควบคุมของยารา จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ที่จะกำหนดและควบคุมสภาพความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วยตัวเอง