นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัวของยารา

นโยบายความเป็นส่วนตัวของยาราฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและใช้โดยบริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด (“เรา”) เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเราและ/หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของเรา (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยประการอื่นตามที่ได้ระบุไว้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อมิให้มีข้อสงสัย นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับ (i) บุคคลที่เข้าถึงและ/หรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา เช่น ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) (ii) ลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา และผู้ติดต่อ/ผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าองค์กร (“ลูกค้า”) (iii) ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลภายนอกรายอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งรวมถึงบุคคลดังกล่าวที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือผู้ติดต่อ/ผู้รับมอบอำนาจในกรณีที่เป็นนิติบุคคล (“บุคคลภายนอก”) (iv) ผู้ค้า ซึ่งรวมถึงผู้ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือผู้ติดต่อ/ผู้รับมอบอำนาจในกรณีที่เป็นนิติบุคคล (“ผู้ค้า”) (v) ผู้สมัครงานกับเรา (“ผู้สมัครงาน”) และ/หรือบุคคลอ้างอิงที่ผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับเรา (“บุคคลอ้างอิง”) โดยคำว่า “ท่าน” หมายถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด ๆ ทั้งปวงตามที่เกี่ยวข้องกับบริบท

บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการเว็บไซต์นี้ และเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายให้ทราบว่ายาราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ และเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยประการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับท่านในลักษณะที่ไม่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์นั้น และหากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เราจะดำเนินการให้ได้รับความยินยอมจากท่านก่อนที่จะดำเนินการตามที่มีการปฏิสัมพันธ์กันดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ yth.marketing@yara.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและบุคคลภายนอกโดยยารา ท่านสามารถดูได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของยาราสำหรับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจ ฉบับที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัทยารา (Binding Corporate Rules)

1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรและเมื่อใด

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ และเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยประการอื่น เช่น ในฐานะลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของยารา เราได้รับข้อมูลของท่านจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับช่องทางที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา

 1. จากเว็บไซต์ของเรา
 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของเรา สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้งาน หรือมีปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของเรา
 • ในเบื้องต้น ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ของเราโดยไม่เปิดเผยตัวตนของท่านก็ได้ เมื่อท่านเข้ามายังเว็บไซต์ของเราหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยประการอื่นทางออนไลน์ เราจะใช้คุกกี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและการใช้เว็บไซต์ของเราโดยท่าน เราใช้ข้อมูลนี้อย่างข้อมูลรวมในการวัดการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของเราต่อไป
 • นอกจากนี้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ของเรา หรือติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอรับบริการสำหรับลูกค้า กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
 1. จากท่านเองโดยตรง
 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราและเลือกที่จะส่งข้อมูลบางประการให้แก่เราเอง เช่น เมื่อท่านสมัครรับจดหมายข่าว เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา กรอกแบบฟอร์มไม่ว่าในรูปแบบดิจิทัลหรือในรูปแบบกระดาษ ทำการซื้อ มีคำสั่งซื้อ หรืออัปโหลดข้อมูลไว้บนพอร์ทัลใดพอร์ทัลหนึ่งของเรา
 • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านมีข้อสอบถามถึงเรา (เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับบริการลูกค้า) เมื่อเราดำเนินการตามคำสั่งของท่าน และเมื่อท่านเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรืองานอีเวนท์ที่เราจัด ทั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดให้เราประมวลผลข้อมูลบางประเภท (เช่น ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบางอย่าง) และในบางครั้งเราต้องขอให้ท่านให้ข้อมูลบางประการ ซึ่งหากเราไม่ได้รับข้อมูลนั้น เราอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญาและ/หรือปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่านได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
 • นอกจากนี้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงเมื่อท่านกระทำการในฐานะบุคคลภายนอก เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลภายนอก และเพื่อการจัดการความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ในกรณีนี้ หากเราไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญาและ/หรือปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่านหรือบริษัทของท่านได้
 • ในบางครั้ง เราจัดทำการสำรวจทางออนไลน์เพื่อให้เข้าใจความต้องการและความชื่นชอบของผู้ใช้งาน ผู้มาเยือน บุคคลติดต่อ บุคคลที่สนใจจะเป็นลูกค้า และลูกค้า ได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น โดยการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า และศึกษาข้อมูลดัชนีความจงรักภักดีของลูกค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะร่วมทำการสำรวจ เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร การเข้าร่วมในการสำรวจเป็นความสมัครใจของท่านเอง หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เราจะดำเนินการให้ได้รับความยินยอมจากท่านก่อนที่จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ
 1. จากบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทของเรา ผู้ค้า และบุคคลภายนอก
 • เมื่อท่านซื้อ หรือขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับธุรกรรมนั้นเพื่อดำเนินการตามธุรกรรม และเพื่อจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา เมื่อท่านร้องขอหรือเพื่อดำเนินการตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการจัดกลุ่ม หรือจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนนี้จากบุคคลภายนอกรายอื่นของเราด้วย
 1. จากอุปกรณ์ของท่าน
 • หากท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการที่ทำให้ท่านสามารถอัปโหลดข้อมูลจากอุปกรณ์ของท่านไปยังพอร์ทัลใดพอร์ทัลหนึ่ง หรือแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์จากอุปกรณ์หรือเครื่องมือของท่าน ในบางกรณี นโยบายความเป็นส่วนตัวของยาราสำหรับการทำฟาร์มดิจิทัลอาจใช้บังคับ นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลตำแหน่งจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นที่รองรับการใช้งานการระบุตำแหน่ง หากอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ท่านได้ดาวน์โหลดหรือโปรไฟล์ผู้ใช้งานที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเรา
 1. จากแหล่งอื่น
 • เช่น ผ่านทางพันธมิตรทางการค้าและผู้จัดจำหน่ายที่ขายผลิตภัณฑ์ของยาราหรือใช้แอปพลิเคชันของยารา เช่น การร้องขอใบเสนอราคา (Request for Quote) หรือโปรแกรมความภักดี (Loyalty Program) เมื่อบุคคลดังกล่าวแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา เพื่อที่จะสามารถดำเนินการตามคำร้องขอหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือสัญญาระหว่างเรากับพันธมิตรดังกล่าว เช่น เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ขายไปผ่านทางผู้จัดจำหน่ายของเรา
 • ในกรณีบุคคลอ้างอิงทางธุรกิจ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้สมัครงานที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน

2. ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอุปกรณ์เท่าที่กฎหมายอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูล หรือข้อมูลที่เมื่อใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นจะทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้บริการใดของเราและใช้เว็บไซต์อย่างไร

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมลของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือกรอกแบบฟอร์มของเรา ไม่ว่าในรูปแบบดิจิทัล หรือรูปแบบกระดาษ ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถระบุตัวบุคคลของท่าน และติดต่อสื่อสารกับท่านได้
 • ข้อมูลธุรกิจ เป็นข้อมูลที่ทำให้เราสามารถช่วยให้การดำเนินธุรกิจของท่านมีประสิทธิภาพสูงสุดหากท่านลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานกับเรา ข้อมูลประเภทนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ ที่ตั้ง ขนาดธุรกิจ และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับธุรกิจซึ่งจะเชื่อมโยงถึงท่านโดยตรงเฉพาะกรณีที่ท่านลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานกับเรา
 • ข้อมูลความสัมพันธ์ เป็นข้อมูลที่ช่วยให้เราทราบว่าท่านเป็นใครและท่านต้องการสิ่งใด เพื่อนำเสนอสินค้า เทคโนโลยี และบริการที่ท่านอาจสนใจให้แก่ท่าน เช่น ข้อมูลทรัพย์สิน ข้อมูลธุรกิจ ที่ตั้งทั่วไปของท่าน และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์อื่น ๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานกับเรา
 • ข้อมูลด้านการสรรหาบุคลากร เป็นข้อมูลที่ช่วยเราในการพิจารณาว่าท่านเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ท่านสมัครหรือไม่หากท่านสมัครงานกับเรา เช่น ข้อมูลติดต่อทั่วไป ประวัติโดยย่อ ข้อมูลด้านการศึกษา ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทางอาชีพและการทำงาน และข้อมูลอื่น เช่น รูปถ่าย หนังสือรับรองการทำงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลอ้างอิง และข้อมูลภูมิหลังอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากท่าน ในฐานะผู้สมัครงาน ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก เช่น บุคคลอ้างอิง แก่เรา ท่านต้องรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากบุคคลดังกล่าวสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่เรา หรือท่านมีฐานกฎหมายอื่นใดที่ทำให้ท่านสามารถเปิดเผยข้อมูลนั้นได้

 • ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลผลิตภัณฑ์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ผู้ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงการซื้อ ข้อสอบถาม บัญชีลูกค้า ประวัติการซื้อ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และปริมาณ พืชที่ปลูก และความชื่นชอบของท่าน
 • ข้อมูลส่วนตัว เป็นข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่าน เช่น วันเกิด ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องระบุตัวบุคคลของท่าน
 • ข้อมูลบัญชีทางการเงิน เฉพาะเมื่อจำเป็นเพื่อดำเนินการให้การซื้อของท่านสำเร็จ
 • ข้อมูลอุปกรณ์และการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นที่ท่านใช้เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์หากท่านอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าว เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถให้บริการที่สอดคล้องกันสำหรับทุกอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เช่น ข้อมูลที่อยู่ไอพี ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชั่นของฮาร์ดแวร์ การตั้งค่าอุปกรณ์ และประเภทและข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการเชื่อมต่อ เช่น ชื่อผู้ให้บริการอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน รหัสจำเพาะโฆษณาบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Advertising ID) และรหัสจำเพาะของแอปพลิเคชันอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application ID) ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษา ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เขตเวลาที่ได้มีการเชื่อมต่อ และวันที่และเวลาที่เยี่ยมชม และแนวโน้มการใช้ อีกทั้งเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ท่านเปิดเว็บไซต์ไว้นานเพียงใด และข้อมูลการดูและแบ่งปันข้อมูลบนเว็บไซต์ และ
 • ข้อมูลอุปกรณ์ เป็นข้อมูลที่สร้างขึ้น เก็บรวบรวมโดย หรือเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน (ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์) หรือเครื่องมือที่ท่านใช้ร่วมกับอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของท่าน

3. ยาราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงบริการสนับสนุนลูกค้าที่ท่านร้องขอ (สำหรับผู้ใช้งาน ผู้ค้า และลูกค้า)
 • จัดหาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการที่ท่านร้องขอให้แก่ท่าน และให้บริการที่เกี่ยวกับคำสั่งของท่าน เช่น การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การให้คำแนะนำ และการบำรุงรักษา
 • สร้าง จัดการ และอนุญาตให้มีการเข้าถึงบัญชีของท่านสำหรับบริการ/ผลิตภัณฑ์ หากท่านลงทะเบียนบัญชีกับเรา
 • ดำเนินการให้ธุรกรรมของท่านสำเร็จและบันทึกธุรกรรมนั้น
 • จัดส่งผลิตภัณฑ์และฮาร์ดแวร์ที่ท่านสั่งซื้อ (รวมถึงที่ท่านสั่งผ่านผู้จัดจำหน่ายของเรา)
 • เสนอรายงานและ/หรือให้ข้อแนะนำ/คำแนะนำด้านการเพาะปลูกซึ่งจัดทำให้แก่ท่านโดยเฉพาะโดยอาศัยข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของท่านโดยเฉพาะซึ่งท่านให้ไว้กับยารา ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และกำไรให้แก่ท่าน
 • จัดทำข้อเสนอหลังจากได้รับคำร้องขอใบเสนอราคาผ่านผู้จัดจำหน่ายในกรณีของ Request for Quote
 • มอบคะแนนสะสมให้แก่ท่านตามประวัติการซื้อ ซึ่งสามารถแลกเป็นของขวัญหรือส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นของยาราในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกโครงการ Loyalty Program ของเรา
 • ส่งข้อมูลด้านการบริหารจัดการให้แก่ท่าน เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและนโยบายของเรา
 • ตอบข้อสอบถาม และดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เช่น เมื่อท่านมีคำถาม หรือข้อแนะนำถึงเรา
 1. บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า (สำหรับผู้ใช้งาน ผู้ค้า และลูกค้า)
 • ให้บริการสนับสนุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการพัฒนาและทำให้ผลิตภัณฑ์ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์และซ่อมแซม ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
 • ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค เช่น การติดตั้ง การบำรุงรักษา และการให้ความช่วยเหลือเมื่อชำรุด และ
 • ดำเนินการเมื่อท่านมีข้อกังวล คำถาม หรือคำร้องขอ
 1. การจัดการความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก (สำหรับบุคคลภายนอก)
 • จัดการสัญญา เช่น จัดการการมีปฏิสัมพันธ์และธุรกรรมทั้งหมดกับบุคคลภายนอกที่จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเราโดยประการอื่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการมีปฏิสัมพันธ์และธุรกรรมนั้นให้ได้มากที่สุด
 • จัดการผลการทำงาน เช่น เพื่อเตรียมการพิจารณาผลการทำงาน
 • จัดการความเสี่ยง เช่น กลยุทธ์ในการรับมือเมื่อเกิดปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน
 • การจัดการข้อมูล เช่น เพื่อตรวจสอบคำร้องขอของบุคคลภายนอก
 • การพัฒนาความสัมพันธ์และปรับปรุงการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกและองค์กรภายนอก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่ค่าใช้จ่ายมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และ
 • ติดต่อและสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการต่อข้อสอบถาม และข้อกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือธุรกรรมที่มีกับเรา
 1. การตลาดและการติดต่อสื่อสาร และการเสนอบริการที่จัดทำเพื่อท่านโดยเฉพาะ (สำหรับผู้ใช้งาน ผู้ค้า และลูกค้า)
 • ส่งการติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูล และทำการตลาดแบบตรงสำหรับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการของยารา ซึ่งรวมถึงการสร้างโปรไฟล์ที่เราใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลเพื่อการทำการตลาดแบบกำหนดเป้าหมาย การให้ข้อเสนอแบบเฉพาะเจาะจงแก่ท่าน การส่งจดหมายข่าว ข้อมูลผลิตภัณฑ์ นิตยสารของบริษัท แคตตาล็อก ประกาศ หรือหนังสือเชิญให้ร่วมงาน เป็นต้น ที่เราเชื่อว่าท่านน่าจะสนใจ
 • ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำด้านการเพาะปลูกที่จัดทำขึ้นให้แก่ท่านโดยเฉพาะ
 • เราจะสื่อการตลาดดังกล่าวผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ อีเมล และ/หรือ SMS ตามที่ท่านเลือก ข้อมูลด้านการตลาดดังกล่าวอาจรวมถึงคำแนะนำด้านการเพาะปลูกและการค้า จดหมายข่าว แบบสำรวจ แคมเปญ หนังสือเชิญ และข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ งานอีเวนท์ การประชุม การฝึกอบรม หรือเว็บบินาร์ เป็นต้น
 • บางครั้งเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดทำและจัดการการสำรวจ แบบสอบถาม โครงการส่งเสริมความจงรักภักดี และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำแบบสอบถามและแบบสำรวจเพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงการเสนอบริการของเราได้
 • นอกจากนี้ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการทำการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายโดยใช้ข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับประวัติการซื้อ ความชื่นชอบ พฤติกรรม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของลูกค้า เพื่อให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 • เราจัดกลุ่มลูกค้าและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ การติดต่อสื่อสาร และบริการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เรามีในด้านการเพาะปลูก นอกจากนี้ เราใช้ข้อมูลกลุ่มลูกค้าและข้อมูลโปรไฟล์เพื่อพิจารณาว่าบุคคลที่สนใจจะเป็นลูกค้ามีความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือการติดต่อสื่อสารประเภทใด
 • แบ่งปันข้อมูลกับบริษัทอื่นหากท่านต้องการให้บริษัทเหล่านั้นส่งสื่อการตลาดถึงท่าน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามตัวเลือกของท่าน
 • เพื่อให้ท่านสามารถโพสต์ความคิดเห็น และรีวิวของท่านไว้บนเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของเรา
 • หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เราจะดำเนินการให้ได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับสื่อการตลาดเหล่านี้ และการจัดทำการสำรวจเพื่อการทำการตลาด ท่านสามารถปฏิเสธไม่รับสื่อการตลาดผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเมื่อโดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อความที่เราส่งถึงท่าน หรือโดยติดต่อเราที่ marketing@yara.com
 1. นำเสนอโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (สำหรับผู้ใช้งาน และลูกค้า)
 • ช่วยให้ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้รางวัล และโครงการส่งเสริมความจงรักภักดี
 • อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์หากท่านเลือกให้มีการแบ่งปัน ทั้งนี้ อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการส่งเสริมการขายหรือการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว กรุณาอ่านข้อกำหนดเหล่านั้นก่อน
 1. การสรรหาบุคลากร (สำหรับผู้สมัครงาน และบุคคลอ้างอิง)
 • เพื่อการสรรหาลูกจ้างรายใหม่สำหรับยารา หากท่านสมัครงานกับเราผ่านทางระบบสมัครงานบน com หรือสมัครงานกับเราด้วยวิธีการอื่น
 • เราใช้ข้อมูลที่ท่านระบุไว้ในใบสมัครงานเพื่อพิจารณาตัดสินว่าท่านเหมาะสมกับงานในตำแหน่งที่ท่านสมัครหรือไม่
 • นอกจากนี้ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อท่านในระหว่างและตลอดขั้นตอนการสรรหาบุคลากรเพื่อจัดให้มีการสัมภาษณ์และ/หรือการทดสอบ
 1. การจัดการตามความต้องการทางธุรกิจของเราในแต่ละวันและการทำรายงานทางธุรกิจ (สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภทตามที่เกี่ยวข้อง)
 • วิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยลูกค้าเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์แนวโน้มโดยระบุเป็นข้อมูลรวม
 • จัดการเว็บไซต์และบริการของเรา จัดการสัญญา ทำการวิเคราะห์ และป้องกันการฉ้อฉล
 • การทำธุรกิจอัจฉริยะ เช่น รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ตลาดทั่วไป
 • การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
 • การกำกับดูแลและตรวจสอบ เช่น ทำการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ธุรกิจ การควบคุม และการรายงาน (เช่น ขั้นตอนการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด)
 • ธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น การปรับองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย กิจการค้าร่วม การโอน หรือการจำหน่ายจ่ายโอนอื่น ๆ เช่น ในกรณีการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการโดยบริษัทอื่น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทนั้น
 • ปกป้องทรัพย์สินของยารา เช่น เพื่อเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัย หรือเพื่อจัดการสิทธิการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัย (เพื่อป้องกันการฉ้อฉล การโจมตีทางไซเบอร์ และการโจรกรรมอัตลักษณ์ของบุคคล)
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เราจำเป็นต้องเก็บใบแจ้งหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชี หรือเปิดเผยข้อมูลบางประการเพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอของหน่วยงานของรัฐ

4. ยาราใช้ฐานกฎหมายใดในการประมวลผลข้อมูลของท่าน

 1. ฐานสัญญา
 • ในกรณีที่เราเข้าทำสัญญากับท่านสำหรับการขาย การซื้อ หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลคือ เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินการตามสัญญากับท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
 • ฐานกฎหมายนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลทั้งปวงที่เป็นการจำเป็นเพื่อการจัดการและปฏิบัติตามสัญญา และประมวลผลข้อมูลที่เป็นการจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญา ซึ่งอาจรวมถึงบริการลูกค้า (เช่น ในรูปแบบของโครงการส่งเสริมความจงรักภักดีของลูกค้า) การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน และการประมวลผลข้อมูลอื่นที่เป็นการจำเป็นเพื่อจัดให้มีการดำเนินการ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ร้องขอ
 • ในกรณีที่เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามสัญญา ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลนั้น หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญา หรือปฏิบัติหน้าที่ที่เรามีต่อท่านได้ สำหรับในกรณีอื่นทั้งปวง ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอหรือไม่
 1. ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ในบางกรณี เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากกฎหมายกำหนดหน้าที่ให้เราต้องประมวลผลข้อมูลนั้น (เช่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางบัญชีและการจัดทำบัญชี)
 • ในกรณีที่เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลนั้น หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เรามีต่อท่านได้ สำหรับในกรณีอื่นทั้งปวงที่นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามสัญญา ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอหรือไม่
 1. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ในกรณีที่เราเข้าทำสัญญากับบริษัทของท่านสำหรับการขาย การซื้อ หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือ เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • นอกจากนี้ เราประมวลผลข้อมูลของท่านเมื่อเรามีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลนั้น เว้นแต่ประโยชน์นั้นมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิของท่านในการได้รับความคุ้มครองข้อมูลนั้น โดยทั่วไป ประโยชน์เหล่านี้ได้แก่การดำเนินการเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการของเรา เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และเพื่อจัดให้บริการที่ตรงกับความสนใจและความต้องการของท่าน
 • นอกจากนี้ เราอาศัยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของท่านเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มของเราไม่ว่าทางออนไลน์หรือในรูปแบบกระดาษ และในการดำเนินการให้ลูกค้าของเราปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราเมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการปฏิบัติตามสัญญากับผู้จัดจำหน่ายของเราโดยการจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าร้องขอ
 • ในบางครั้ง (เช่นเมื่อเราจัดทำโปรไฟล์ของลูกค้า) เราประมวลผลข้อมูลเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการทำการตลาดและสร้างโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อจัดทำข้อเสนอและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตราบเท่าที่ประโยชน์นั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิของลูกค้าในการได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 • ในกรณีที่เรามีความสัมพันธ์กับลูกค้าอยู่ก่อนแล้ว บางครั้งเรามีการส่งวัสดุเพื่อการตลาดทางดิจิทัลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ลูกค้ารายนั้นมีความสัมพันธ์กับเรา และอาศัยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินการเช่นนั้น อย่างไรก็ดี เราให้โอกาสท่านในการเลือกที่จะไม่รับวัสดุเพื่อการตลาดทางดิจิทัลนั้น
 • สำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการวิเคราะห์ ฐานกฎหมายที่เราอาศัยในการประมวลผลข้อมูลคือฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ การติดต่อสื่อสาร และบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า/บุคคลที่สนใจจะเป็นลูกค้า และเพื่อเพิ่มความรู้ของเราในด้านการเพาะปลูก
 • ในกรณีที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากพันธมิตรทางการค้าหรือผู้จัดจำหน่ายของเรา เช่น ผ่านทาง Request for Quote หรือโครงการ Loyalty Program ฐานกฎหมายที่เราอาศัยในการประมวลผลข้อมูลนั้นคือฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอหรือปฏิบัติตามสัญญาที่เข้าทำกับท่านหรือระหว่างเรากับพันธมิตรดังกล่าว
 • นอกจากนี้ เราอาศัยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นฐานกฎหมายเมื่อเราดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจ เช่น เพื่อจัดทำธุรกิจอัจฉริยะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำกับดูแลและการตรวจสอบ การทำธุรกรรมทางธุรกิจ และการคุ้มครองทรัพย์สินของยารา
 • ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่อาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง ตามรายละเอียดในข้อ 8 ด้านล่าง
 1. ฐานความยินยอม
 • ในบางกรณี เราประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน (เช่น เมื่อท่านประสงค์จะรับจดหมายข่าวหรือวัสดุเพื่อการตลาดประเภทอื่นจากเรา) ในกรณีเช่นนี้ ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อโดยการดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกการรับวัสดุดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในวัสดุที่ท่านได้รับ
 • การถอนความยินยอมนั้นไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลที่ได้กระทำไปโดยอาศัยฐานความยินยอมก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมดังกล่าว

5. เหตุใดข้อมูลส่วนบุคคลจึงถูกเปิดเผยต่อยารา

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการตลาดที่อยู่นอกกลุ่มบริษัทยารา อย่างไรก็ดี เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล/นิติบุคคลต่อไปนี้ซึ่งอาจอยู่ในประเทศเดียวกับท่านหรือในประเทศอื่น

 1. บริษัทในกลุ่มบริษัทยารา อินเตอร์เนชั่นแนล เอเอสเอ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • จัดทำให้ขั้นตอนการทำงานร่วมกันของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายในกลุ่มบริษัท บางครั้งเราจำเป็นต้องใช้และแบ่งปันทรัพยากรแก่กัน อันเป็นการให้การสนับสนุนแก่กันภายในกลุ่มบริษัทเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานร่วมกันของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • โครงการที่จัดทำร่วมกันระหว่างบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัท เช่น การวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการระบบ งานด้านสถิติ การวิเคราะห์ การทำการตลาด และการหาตลาดใหม่ และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของยาราสำหรับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ตัวอย่างเช่น การแบ่งปันข้อมูลเมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เพื่อพิจารณาใบสมัครงานของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร หรือเพื่อเข้าทำสัญญาจ้างงานกับท่าน หรือในกรณีอื่นที่การแบ่งปันข้อมูลเป็นการจำเป็นเพื่อตอบข้อสอบถามของท่าน หรือเพื่อการวิเคราะห์และวิจัยเท่าที่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการของเรา
 1. ผู้ให้บริการของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและในสัญญาประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • บริการเหล่านี้อาจรวมถึงบริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บข้อมูล การประมวลผลการชำระเงิน การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การส่งอีเมล การจัดจำหน่าย บริการลูกค้าและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การวิเคราะห์เว็บไซต์ การเฝ้าติดตามการทำงานของระบบไอที การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การประเมิน การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งานหรือการเติบโตของเรา การจัดทำแบบสอบถามและการสำรวจ การปฏิบัติตามกฎหมาย และการจัดทำให้การดำเนินธุรกิจของเราเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น โดยการระบุและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบเจอ
 1. เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐหากการเปิดเผยข้อมูลเป็นการเหมาะสม
 • เมื่อเรามีข้อพิพาทกับบุคคลภายนอก
 • เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอและคำสั่งของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ
 • เมื่อกฎหมาย ข้อบังคับ และกระบวนการตามกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย
 • เพื่อให้ข้อมูลที่เราเชื่อว่าสำคัญ
 1. พันธมิตรและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเราในทางการค้า เพื่อดำเนินธุรกิจของบุคคลเหล่านี้
 • เพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือและสัญญาที่เราเข้าทำกับบุคคลเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการขายและการจัดจำหน่าย เป็นต้น
 • การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือธุรกรรมทางธุรกิจกับบุคคลที่อาจเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย เรามีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเราให้แก่บุคคลภายนอกเมื่อมีการทำธุรกรรมทางธุรกิจ
 • เพื่ออนุญาตให้บุคคลเหล่านี้ส่งวัสดุเพื่อการทำตลาดถึงท่านหากท่านต้องการ ตามที่ท่านจะเลือก
 1. บุคคลภายนอกที่ท่านแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 • สำหรับเว็บไซต์ของเราบางเว็บไซต์ ท่านสามารถเข้าถึงหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น ผู้ให้คำแนะนำซึ่งช่วยเหลือท่านในการตัดสินใจ ที่ปรึกษา ผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิตเครื่องจักร และสื่อสังคมออนไลน์
 • หากท่านเชื่อมต่อแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของท่านเข้ากับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์หรือแบ่งปันเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราไปยังบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการแบ่งปันข้อมูลนั้นให้กับเพื่อนของท่านบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์นั้น ตลอดจนผู้ใช้งานรายอื่นและผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น ในการนี้ ท่านอนุญาตให้เราอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว และท่านเข้าใจว่าการใช้ข้อมูลที่แบ่งปันนั้นจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากนี้ เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ เพื่อบังคับใช้หรือปกป้องสิทธิของเรา (และของผู้แทนและกลุ่มบริษัทของเรา) ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และทรัพย์สินของเรา

6. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ทำให้เราจดจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้เพื่อที่เราจะสามารถนำเสนอเว็บไซต์ในลักษณะที่สอดคล้องกับความชื่นชอบ/ความสนใจของท่าน

นอกจากนี้ คุกกี้ช่วยให้เราทราบได้ว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราใช้หน้าเว็บไซต์ของเราอย่างไร ซึ่งทำให้เราสามารถออกแบบหน้าเว็บไซต์ของเราและนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้น

เราใช้คุกกี้ของเราและคุกกี้ของบุคคลภายนอก และมีการใช้งานคำร้องขอที่ส่งไปยังบุคคลภายนอก คุกกี้ของเราได้แก่คุกกี้ที่เราติดตั้งเองและสามารถอ่านได้เฉพาะโดยเว็บไซต์ของเรา ตามค่าที่ตั้งโดยอัตโนมัติ คุกกี้ของเราจะสามารถใช้งานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ทุกประเภท หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ของเรา เว็บไซต์จะไม่สามารถติดตามกิจกรรมของท่านเมื่อท่านใช้งานหน้าเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ของเราที่เราใช้ได้แก่ คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session cookie) คุกกี้ที่ใช้กับ http เท่านั้น (Http only cookie) คุกกี้ที่มีการเข้ารหัสข้อมูล (Secure cookie) และคุกกี้ถาวร (Persistent cookie)

คุกกี้ของบุคคลภายนอกได้แก่คุกกี้ที่ติดตั้งโดยบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเครือข่ายโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะถูกอ่านซ้ำเมื่อมีการเข้าไปยังเว็บไซต์อื่นที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทเหล่านี้เช่นกัน เช่น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อการโฆษณาจากเฟซบุ๊ก

คำร้องขอที่ส่งไปยังบุคคลภายนอกเป็นคำร้องขอโดยผู้ใช้งานเว็บไซต์ไปยังผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก แม้จะไม่มีการติดตั้งคุกกี้ แต่คำร้องขอเหล่านี้อาจทำให้มีการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก เช่น Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ ทำงานตามที่ได้รับคำร้องขอเหล่านี้

ท่านอาจจัดการคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าในกล่องข้อความสำหรับการจัดการคุกกี้ หรือโดยการคลิกรูปคุกกี้บนเว็บไซต์หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ เว็บไซต์ของเราอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม

สำหรับ Loyalty Program เราใช้นโยบายคุกกี้ต่างหาก ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราปรากฏตามรายการนี้ และสามารถดูได้โดยการคลิกรูปคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

7. ทางเลือกของท่าน

ท่านสามารถทำการเลือกเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของเรากับท่านดังนี้

 • การติดต่อสื่อสารทางอีเมล ท่านสามารถบอกเลิกการรับอีเมลเพื่อการประชาสัมพันธ์จากยาราได้โดยการดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในอีเมลเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เราส่งถึงท่าน
 • เมื่อท่านบอกเลิกไม่รับอีเมลเพื่อการประชาสัมพันธ์จากยารา เราจะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอนั้น อย่างไรก็ดี เราอาจยังคงมีการติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่น ทางอีเมล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ เช่น เพื่อยืนยันการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และเราอาจเก็บข้อมูลนั้นไว้เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของลูกค้าและเพื่อส่งข้อความบางประเภท เป็นต้น
 • ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของท่านให้แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งกับยารา และวิธีการที่เบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ดังกล่าวจัดการคุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้โดยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ของท่าน กรุณาศึกษาขั้นตอนการดำเนินการตั้งค่าดังกล่าวจากผู้ให้บริการอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของท่านหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ของท่าน

8. สิทธิของท่าน

เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึง
 • ท่านมีสิทธิขอให้เรายืนยันว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านหรือไม่ อีกทั้งมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น
 • ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ท่านมีสิทธิขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล
 • ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
 • สิทธิในการลบข้อมูล
 • ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ในบางกรณี เช่น ในกรณีที่ท่านยินยอมให้ใช้ข้อมูลนั้นและต่อมาได้ถอนความยินยอมนั้น โดยที่เราไม่มีฐานกฎหมายอื่นใดที่จะยังสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้อีกต่อไป หรือเมื่อมีการใช้ข้อมูลนั้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูล
 • ท่านมีสิทธิขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 • สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 • ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับยารา ในรูปแบบที่สามารถอ่านและใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์
 • ท่านมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังบริษัทอื่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลนั้นได้ในบางกรณีหากสามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค
 • สิทธิในการคัดค้านหรือเลือกที่จะไม่รับข้อมูล
 • ท่านมีสิทธิคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงในกรณีที่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาศัยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของยารา (เว้นแต่เราสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า) หรือที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบตรง
 • นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิเลือกที่จะไม่รับวัสดุเพื่อการตลาดแบบตรงได้โดยการคลิก “unsubscribe” ในข้อความที่ท่านได้รับจากเรา
 • สิทธิในการถอนความยินยอม
 • ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อหากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาศัยความยินยอม ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการใช้ข้อมูลของท่านก่อนที่ท่านจะถอนความยินยอมนั้น

หากท่านต้องการใช้สิทธิข้างต้น กรุณาติดต่อเราที่ yth.marketing@yara.com ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานในประเทศของท่านที่มีอำนาจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูล รวมถึงในกรณีที่ท่านเชื่อว่าเราทำผิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. การเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลนั้นมาและตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด หลักเกณฑ์ที่เราใช้ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษามีดังนี้

 • ระยะเวลาที่เรายังคงมีความสัมพันธ์กับท่านและจัดให้ผลิตภัณฑ์/บริการที่ท่านร้องขอแก่ท่าน (เช่น นานเท่าที่ท่านยังคงมีบัญชีกับเราหรือยังคงมีการใช้บริการ/แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่) หรือเพื่อให้ท่านสามารถทำกิจกรรมและปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น ตามหลักทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เราจะประเมินว่าเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ต่อไปหรือไม่หลังจากที่ทะเบียนลูกค้าของท่านไม่มีการใช้งานเป็นเวลาสองสามปีต่อเนื่องกัน (เช่น เราต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ต่อไปเนื่องจากมีการร้องเรียนหรือการตรวจสอบที่กำลังดำเนินอยู่หรือไม่) อย่างไรก็ดี อาจมีปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อระยะเวลาดังกล่าวได้ดังนี้
 • เรามีหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ (เช่น กฎหมายอาจกำหนดระยะเวลาสำหรับการเก็บบันทึกธุรกรรมไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เราจะสามารถลบข้อมูลนั้นได้)
 • เรายังควรเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปหรือไม่ เมื่อพิจารณาหน้าที่ของเราตามกฎหมาย (เช่น ข้อจำกัดตามกฎหมาย การดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแล)

10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่าน

ยาราตระหนักดีถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่านและมุ่งมั่นที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เราได้จัดให้มีมาตรการป้องกันด้านเทคนิค มาตรการป้องกันทางกายภาพ และมาตรการป้องกันในองค์กรเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เราจำกัดให้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นทางธุรกิจเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ จะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น การประมวลผลข้อมูลนั้นเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัทยารา (Binding Corporate Rules) หรือข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้อื่นตามข้อ 5 บางครั้งเราจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของเรา เราอาจใช้บริการของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงซึ่งก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน การส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทำก็ต่อเมื่อมีการใช้มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้น ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

หากท่านมีข้อสอบถามในเรื่องนี้ หรือประสงค์จะได้รับสำเนารายละเอียดของมาตรการที่เราใช้เมื่อมีการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อเราตามข้อมูลติดต่อด้านล่าง

ยาราอาจส่งหรือโอนข้อมูลรวมให้แก่บุคคลภายนอก (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) i) เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการบางประเภท และ ii) เพื่อให้เว็บไซต์และอุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ

12. นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยยาราเท่านั้น เว็บไซต์อื่นซึ่งอาจเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติของตนเอง ผู้ค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจของเราต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติของตนเองเช่นกัน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกทุกรายก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลแก่บุคคลดังกล่าวหรือรับข้อเสนอหรือการส่งเสริมการขายของบุคคลนั้น แม้เราจะพยายามจัดให้มีเฉพาะลิงก์ของเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสูงและเคารพความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับเรา แต่เราไม่มีความรับผิดชอบแต่อย่างใดในเนื้อหาหรือแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

13. การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้

เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลหรือโดยวิธีการอื่นที่มีสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนหากเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในสาระสำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกี่ยวข้องหรือกระทบสิทธิของท่าน และในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เราจะดำเนินการให้ได้รับความยินยอมจากท่านก่อนทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

หากท่านไม่ประสงค์จะใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้และขอให้ยาราปิดบัญชีของท่านโดยการติดต่อเรามาที่ yth.marketing@yara.com หรือผ่านทางระบบที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี

14. เขตอำนาจและกฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับจะกำหนดเป็นอย่างอื่น และให้ศาลแห่งประเทศไทยมีเขตอำนาจศาลที่ไม่ใช่แต่เพียงผู้เดียว

15. ติดต่อเรา

กรุณาติดต่อเราหากท่านมีข้อสอบถามหรือความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเราในด้านความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราทางออนไลน์ได้ที่ yth.marketing@yara.com หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ +6622613242 นอกจากนี้ ท่านสามารถส่งจดหมายไปที่สำนักงานของยาราในประเทศไทยตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ถึง เจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย

บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด

689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้นที่ 27 ห้องที่ 2709-2713

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

หากท่านมีข้อกังวลที่ไม่ได้รับการแก้ไข ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้แก้ไขข้อกังวลนั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของยาราสำหรับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจ ฉบับที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

 

วันที่มีผลบังคับ 1 มิถุนายน 2565 / ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565