การขาดธาตุไนโตรเจน แย่ลงเพราะ

  • ดินมีค่า pH ต่ำหรือสูง ดินทรายหรือดินร่วน (ชะละลาย) มีสารอินทรีย์ต่ำ สภาพแห้งแล้ง ฝนตกมาก (ชะละลาย) หรือมีการชะหน้าดินหนัก ใช้สารเพิ่มหรือปุ๋ยสด/ปุ๋ยคอก เป็นจำนวนมาก (เช่น ฟาง) พืชโตเร็ว

ไนโตรเจน สำคัญสำหรับ

  • มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการเจริญเติบโตหลายอย่าง พืชต้องใช้เพื่อการเจริญเติบโต สร้างผลผลิตและคุณภาพผล เพิ่มน้ำหนักเครือ จำนวนหวี/เครือ เพิ่มระดับวัตถุแห้ง น้ำตาล และอัตราส่วนระหว่างเพิ่มปริมาณการสะสมอาหารในผล/กรดในผล ช่วยให้ผลมีปริมาณวิตะมินซีมากที่สุด ช่วยในการงอกและการพัฒนาของหน่อกล้วย