อาการขาดโบรอน แย่ลงเพราะ

  • ดินทรายจัด ดินด่าง ดินมีสารอินทรีย์ต่ำ มีไนโตรเจนสูง มีแคลเซียมสูง อากาศเย็นและเปียกชื้น มีช่วงขาดน้ำ

โบรอน สำคัญสำหรับ

  • จำเป็นต่อการขยายตัวของราก การสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและผนังเซลล์ การสร้างเยื่อหุ้มพลาสมา การสร้างคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน จำเป็นต่อการงอกของละอองเกสรตัวผู้และการเจริญเติบโตของหลอดเรณู ใบเจริญเติบโตโดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง ป้องกันการสูญเสียผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการที่ดอกเป็นหมัน