การขาดธาตุไนโตรเจน แย่ลงเพราะ

  • ดินมีค่า pH ต่ำหรือสูง ดินทรายหรือดินร่วน (ชะละลาย) มีสารอินทรีย์ต่ำ สภาพแห้งแล้ง ฝนตกมาก (ชะละลาย) หรือมีการชะหน้าดินหนัก ใช้สารเพิ่มหรือปุ๋ยสด/ปุ๋ยคอก เป็นจำนวนมาก (เช่น ฟาง) พืชโตเร็ว

ไนโตรเจน สำคัญสำหรับ

  • เพิ่มการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการสร้างน้ำหนักแห้งของใบ ขยายพื้นที่และเพิ่มการผลิตใบ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ได้ผลผลิตสูง เพิ่มปริมาณผลและน้ำมัน