คุณน้ำเย็น แดงกลับ

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 200 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 30 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นเกษตรกรชาวไร่  ส่วนตนเองผันตัวมาเป็นชาวสวนทุเรียนเต็มรูปแบบ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกทุเรียน ประกอบกับเกิดแนวความคิดว่าทุเรียนน่าจะเป็นพืชที่มีอนาคตแน่นอน จึงได้เริ่มเปลี่ยนจากพืชไร่มาเป็นพืชสวน พัฒนาสู่การทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรครบวงจร ปัจจุบันสวนทุเรียนของเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบของกรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆ ด้วย โดยทำอาชีพเกษตรกรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 35 ปี 

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความภาคภูมิใจ มีความตั้งใจที่อยากจะผลักดันการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกทุเรียน เพื่อสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้ตามโปรแกรมที่            นักวิชาการยาราแนะนำ ประกอบด้วย  ยารามีร่า 16-16-16 และยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ยารามาตั้งแต่ทำการเพาะปลูกพืชไร่ มาประมาณ 30 กว่าปี โดยใช้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ จนมาถึงรุ่นของตนเองจึงได้ศึกษาเพิ่มเติม ทำให้มีความมั่นใจในคุณภาพของปุ๋ยยารา เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ครบถ้วน ละลายง่าย ทำให้ผลผลิตมีความสมบูรณ์ ต้นทุเรียนมีความแข็งแรง    แตกใบง่าย และผลผลิตมีน้ำหนักได้ตามมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทุเรียนจากสวนของเราได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ และยังได้จัดตั้งแหล่งรับซื้อและรวบรวมผลผลิตของสมาชิกในกลุ่มเพื่อสร้างโอกาสและ        รายได้ให้กับเพื่อนๆเกษตรกร