อาการขาดธาตุโพแทสเซียม แย่ลงเพราะ

  • ดินกรด (pH ต่ำ) ดินทรายหรือดินร่วน (ชะละลาย) สภาพแห้งแล้ง ฝนตกมาก(ชะละลาย) หรือมีการชะหน้าดินหนัก ดินเหนียวจัด (อิลไลต์) ดินมีโพแทสเซียมสํารองต่ํา ดินมีแมกนีเซียมมาก

โพแทสเซียม สำคัญสำหรับ

  • การเจริญเติบโตให้ผลผลิต เช่น ยอดโตเร็ว การเจริญของลำต้นแข็งแรง ราก ปริมาณรากเยอะ ผลผลิตและคุณภาพน้ำตาลสูง จำเป็นต่อประสิทธิภาพในการใช้ของพืช ช่วยพัฒนาความทนต่อแมลงศัตรูพืช โรค และการไว้ตอ