คุณอำไพ ชมวงศา

เกษตรกรผู้ปลูกหอมแบ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

มีพื้นที่เพาะปลูก 20 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร คือ การที่ได้รับสืบทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เริ่มทำอาชีพเกษตรกรมาก่อน พ่อแม่    จับมือพาทำ เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆ เป็นอาชีพที่ครอบครัวมีความภูมิใจ ปัจจุบันเป็นเกษตรกรมาแล้วกว่า 20 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจที่สำคัญในการทำอาชีพเกษตรกรคืออยากที่จะเป็นนายตัวเอง อยากทำในสิ่งที่มีความสุข และสบายใจ รวมถึงความตั้งใจที่จะสืบสานอาชีพที่พ่อแม่ให้มา

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ยาราที่ใช้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ก็มาจากคำแนะนำของนักวิชาการยารา โดยปุ๋ยที่ใช้จะมียารามีร่า 25-7-7,      ยารามีร่า 13-13-21, ยารามีร่า 16-16-16 และยาราลีว่า          ไนตราบอร์ 15-0-0

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราประมาณ 20 ปี ผ่านร้านผู้แทนจำหน่าย พอได้ทดลองใช้แล้วจึงเห็นถึงประสิทธิภาพ ทำให้การเร่งผลผลิตเร็วขึ้น เติบโตทันต่อความต้องการของตลาดและรู้สึกประทับใจในคำแนะนำที่ดีๆ ของทีมงานยารา

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรที่สำคัญ คือ ประสบความสำเร็จในด้านรายได้ ที่เพิ่มมากขึ้น ครอบครัวมีความสุข        มีความมั่นคง การที่เราทำการเกษตรแล้ว ได้ผลผลิตที่ดี        มีคุณภาพก็เท่ากับเราทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไปด้วย เพราะผลผลิต คือ ชีวิตของเกษตรกร