คุณทองดี ภูบุตตะ

เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

มีพื้นที่เพาะปลูก 13 ไร่  โดยใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 7 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ครอบครัวมีที่ดินเป็นของตัวเองอยู่แล้ว จึงอยากทำการเกษตรโดยเริ่มทดลองเพาะปลูกมะม่วง ซึ่งเป็นพืชที่เกษตรกรนิยม    ปลูกกันในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ได้เรียนรู้ และพัฒนาการ    เพาะปลูกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การเริ่มต้นพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกด้วยตัวเองจนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดมาจนถึงปัจจุบัน ก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจที่ได้สร้างขึ้นมาจากตัวของเราเอง

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

รู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามาประมาณ 7 ปี โดยได้รับ      คำแนะนำจากทีมงานของยารา และเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันการเพาะปลูกมะม่วง ใช้ปุ๋ยรายามีร่า 15-15-15, ยารามีร่า 16-16-16 และยารามีร่า ดับเบิล              8-24-24

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ถือว่าเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพ สามารถกระจายธาตุอาหารให้กับ    ต้นมะม่วงได้ดี ทำให้ผลมะม่วงมีขนาดใหญ่สมบูรณ์ ขายได้ราคาดี

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การเป็นเกษตรกรปลูกมะม่วงที่สามารถเรียนรู้ และพัฒนาผลผลิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง มีรายได้ที่มั่นคง ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งยังมีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์การเพาะปลูกมะม่วงให้กับเพื่อนเกษตรกร          ก็ถือว่ามีความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรแล้ว