คุณอาทิตย์ เกษมศรี

เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

มีพื้นที่เพาะปลูก 100 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เมื่อ 40 ปี ที่ผ่านมาเคยประกอบอาชีพเป็นพนักงานขับรถ ได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ดินดี น้ำดี อากาศดี จึงได้ย้ายภูมิลำเนามาทำการเกษตรที่อำเภอแม่แตง โดยเริ่มต้นจากการเพาะปลูกพืชหลายประเภทตามฤดูกาล จนปัจจุบันปลูกมะม่วงเป็นพืชหลัก

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การที่เป็นคนช่างสังเกตทำให้เห็นโอกาสที่อยู่รอบๆ ตัว          และไขว่คว้าพัฒนาให้สำเร็จ จึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพให้กับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลา

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามานานเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยจุด    เริ่มต้นมาจากการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ยารา และเมื่อทดลองใช้ปุ๋ยยาราก็พบว่า มีความแตกต่างกันจริงเมื่อ        เปรียบเทียบกับปุ๋ยยี่ห้ออื่นที่เคยใช้มา รวมถึงมีนักวิชาการของยาราที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องวิธีการใช้ปุ๋ยอีกด้วย ปัจจุบันการเพาะปลูกมะม่วงใช้ปุ๋ยยารามีร่า 15-15-15 และยารามีร่า        25-7-7

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

นอกจากผลิตผลมะม่วงจะมีความสมบูรณ์แล้ว สิ่งที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งคือผลผลิตที่ได้มากขึ้นถึง 80% ทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจได้ทั้งคุณภาพและราคา

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรถือเป็นอาชีพที่มั่นคง ถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการเพาะปลูกอยู่เสมอ จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดี                มีคุณภาพ มีรายได้ที่มั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO