คุณทองดี ต๊ะใส

เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 80 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 12 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดและเติบโตในครอบครัวเกษตรกร  เป็นชาวนาปลูกข้าว    ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆ ตามฤดูกาลผสมผสานกันเรื่อยมา จนปัจจุบันตนเองเป็นชาวสวนเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองแรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ตนเองและครอบครัวสามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกที่เคยเป็นนาข้าวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ด้วยการเพาะปลูกมะม่วงจนสร้างรายได้ที่มั่นคง เป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร และอยากที่จะประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ได้รับคำแนะนำของนักวิชาการยารา โดยผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0, ยารา    มีร่า 15-15-15, ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 และยารามีร่า วินเนอร์ 

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

สิ่งที่ประทับใจ คือ การได้รับคำแนะนำจากทีมงานของยาราเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยสูตรใหม่ๆ มาโดยตลอด ทำให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดี ปุ๋ยยาราเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงแตกต่างจากปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ ใช้แล้วทำให้ผลมะม่วงมีน้ำหนักดี  จำหน่ายได้ราคาสูงและทำให้ได้จำนวนผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรในระดับที่น่าพอใจ สามารถขยายการเพาะปลูกได้มากขึ้นเรื่อยๆ สร้างงานสร้างอาชีพทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถดูแลครอบครัว ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง