คุณคงศึก บัวบาน

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

มีพื้นที่เพาะปลูก 100 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เดิมเคยประกอบอาชีพขับรถรับจ้างซื้อผลผลิตทางการเกษตรมาก่อน หลังจากนั้นก็เริ่มมีความสนใจที่จะสร้างผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ของพ่อแม่ที่ทำเกษตรกรรมอยู่ก่อนแล้ว จึงได้เริ่มเพาะปลูกพืชหลายชนิด และพัฒนาขยายพื้นที่          เพาะปลูกจนปัจจุบันมีพื้นที่กว่า 100 ไร่

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การทำเกษตรกรรมอยู่คู่กับครอบครัวมานานแล้ว แต่เมื่อมาเริ่มลงมือทำการเพาะปลูกด้วยตัวเองจึงมีความเข้าใจถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นเกษตรกรของพ่อแม่ และยึดถือเป็นต้นแบบสร้างแรงผลักดันให้ตนเองพัฒนาต่อยอดขยายพื้นที่        เพาะปลูกเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดต่อไป

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

เมื่อก่อนการเพาะปลูกพืชจะใช้ปุ๋ยตามความเข้าใจของตนเองหรือจากคำแนะนำของกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน แต่เมื่อมีโอกาสพบกับนักวิชาการของรายาและได้รับความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ก็สามารถเห็นผลผลิตที่มีคุณภาพกว่าเดิมมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา ซึ่งปัจจุบันที่ใช้อยู่ คือ ยารามีร่า 23-8-8 และยารา  วีร่า 46-0-0

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

นอกจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว นักวิชาการของยาราก็มีส่วนในการให้ความช่วยเหลือเกษตรได้เป็นอย่างดี ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและได้ปริมาณน้ำหนักมากกว่าเดิม จาก 1.5 ตันต่อไร่ เพิ่มเป็น 1.9 ตันต่อไร่ นำมาซึ่งรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วย

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง สมาชิกครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้น ทุกสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับเกษตรกรทุกคน

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO