คุณอมร อยู่สุข

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

มีพื้นที่เพาะปลูก 200 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 4 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ครอบครัวทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ได้เรียนรู้การทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆ เห็นพ่อแม่ทำการเพาะปลูกมาโดยตลอดจึงทำให้เป็นจุดเริ่มต้นทำการเกษตรของตนเอง

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

พ่อแม่คือต้นแบบของการทำการเกษตร เป็นอาชีพที่อยู่ใน    สายเลือด ทำให้แรงบันดาลใจที่จะลงมือทำ เพื่อให้พ่อแม่ ตนเองและคนในครอบครัวมีความสุข

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ยาราตามคำแนะนำของนักวิชาการยาราในการดูแลผลผลิตที่เพาะปลูก โดยปุ๋ยที่ใช้เป็นประจำ คือ ยารามีร่า 23-8-8, ยาราวีร่า 46-0-0 และเสริมธาตุอาหารทางใบให้กับข้าวโพดด้วย ยาราวีต้า ซิงค์แทร็ก ฉีดพ่นทางใบ

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

หลังจากได้รู้จักกับยารา โดยในช่วงแรกยังไม่มีความมั่นใจ    ที่จะใช้ แต่หลังจากได้ทดลองใช้ยาราในแปลงแล้ว ได้ผลผลิต ที่ดี เห็นผลอย่างชัดเจน จึงเกิดความประทับใจในคุณภาพของยารา หลังจากนั้นไม่เคยเปลี่ยนใจ และใช้ยารามาโดยตลอด

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ ทำให้ครอบครัวอยู่ดี    กินดี มีรายได้ที่มั่นคง เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำอาชีพเกษตรกร