คุณจินดา ฉันทคุณ

เกษตรกรผู้ปลูกผักใบ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

มีพื้นที่เพาะปลูก 4 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 15 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

จุดเริ่มต้นมาจากการที่เรามีเวลาว่างหลังจากการทำนา      เสร็จแล้ว จึงมีความคิดริเริ่มที่จะปลูกผักเพิ่มเติม โดยใช้พื้นที่จำนวน 1 งาน ซึ่งได้ผลผลิต และราคาดีเป็นที่น่าพอใจ ต่อมาจึงได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็นจำนวน 4 ไร่

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจมาจากการลงมือทำ เริ่มทำในจุดที่เล็กๆ ก่อน ประกอบกับตัวเองมีใจรักในการทำเกษตรกรรมอยู่แล้ว จึงเริ่มขยายการเพาะปลูกแบบพอเพียง ตั้งเป้าหมายความสำเร็จแบบค่อยเป็นค่อยไป

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

การใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับคำแนะนำของนักวิชาการยารา ซึ่งในแต่ละช่วงการปลูกใช้สูตรที่ต่างกันไป ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารา มีร่า 25-7-7, ยาร่ามีร่า 15-15-15 และยารามีร่า 16-16-16

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ได้รู้จักผลิตภัณฑ์จากเจ้าหน้าที่ยาราแนะนำให้ทดลองใช้ดู      ยารามีผลิตภัณฑ์ให้เกษตรกรได้เลือกใช้อย่างหลากหลาย และช่วงที่ทดลองยังพบว่าแปลงที่ใช้ยาราจะให้ผลผลิตในปริมาณมากขึ้นเป็นเท่าตัว ผักจะมีสีเขียวสวยกว่าการใช้ปุ๋ยแบบเดิม จึงได้ติดต่อซื้อผ่านสหกรณ์ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ในปัจจุบันมองว่าตนเองประสบความสำเร็จในระดับสูง เพราะถ้าเทียบกับอายุแล้วถือว่าน่าพอใจ พอที่จะมีรายได้มาเลี้ยงดู ใช้จ่ายในครอบครัว ทุกครั้งที่เห็นผักที่ปลูกเจริญงอกงามทำให้ชีวิตมีความสุข