คุณเคน แสนมี
เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 20 ไร่ ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 30 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เป็นอาชีพพื้นฐานที่สืบต่อกันตั้งแต่บรรพบุรุษ ทำอาชีพเกษตรกรมาเป็นระยะเวลานาน เริ่มจากการปลูกข้าวแต่เนื่องจากได้ราคาไม่ค่อยดี ผลผลิตก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการ    จึงได้มีการปรับเปลี่ยน และหันมาเพาะปลูกแตงโมได้ 30 กว่าปี จนถึงปัจจุบัน


แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

เราเกิดมายากจน พ่อแม่เป็นเกษตรกร ความรู้ก็มีไม่มาก เมื่อตัดสินใจประกอบอาชีพเกษตรกรแล้วเลยต้องตั้งใจที่จะเรียนรู้ และลงมือทำให้สำเร็จ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 14-14-21 และยารามีร่า 15-15-15  ตามคำแนะนำจากนักวิชาการ        ของยารา

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและเริ่มต้นใช้ยารามาประมาณ 30 ปี ความประทับใจแรก คือ เมื่อได้ทดลองใช้ปุ๋ยยารา  ก็ได้ผลผลิตที่ดี มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกว่าปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ถึงแม้จะเป็นอาชีพที่ตนเองเลือกไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข และที่สำคัญการได้มาเป็นเกษตรกรช่วยให้ตัวเองได้รับความรู้ มีสุขภาพที่ดี และยังมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้

รางวัลด้านการเกษตรที่ภูมิใจ

- ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโม อำเภอพังโคน 

- ที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้ผลิตแตงโม สกลนคร จำกัด