คุณพงศกร แดงทุมมา

เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

มีพื้นที่เพาะปลูก 60 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ช่วงหนึ่งที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี รายได้จากอาชีพหลักที่ทําอยู่เลยไม่เพียงพอในการดํารงชีวิต ตัดสินใจทําอาชีพเสริมด้วยการริเริ่มปลูกพริกแปลงเล็กๆ สู่การขยายเป็นการปลูกแตงโม    จนเป็นอาชีพหลักในปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ความผูกพันในอาชีพเกษตรกร ที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษตกทอดสู่รุ่นของเราได้ลงมือทํา  และอาชีพนี้คืออาชีพที่ทําให้เรามี  รายได้ที่มั่นคง

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราประมาณ 20 ปี โดยใช้ปุ๋ยยาราตาม  คําแนะนําของนักวิชาการยารา ตั้งแต่กระบวนการเตรียมดิน ใช้ยารามีร่า 16-16-16, ยารามีร่า 15-15-15,  ยารามีร่า      13-13-21 และ ยารามีร่า ท็อปเค 10-10-30

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

พืชเจริญงอกงามดี ใบสวย ผลงอกงาม เห็นผลดีภูมิใจมากๆ ที่ได้ผลผลิตดี เพราะใช้ยาราแล้วลดต้นทุนลง  ได้ผลผลิต  เพิ่มขึ้น ได้คุณภาพ ขายได้ราคาดี

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

อาชีพการเป็นเกษตรกรต้องเกิดจากความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงที่จะทํา เมื่อลงมือทําด้วยความตั้งใจแล้ว จะทําให้เรามี    รายได้เพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ครอบครัวก็มีความสุข