คุณเสริม แขดวง

เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 30 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

แต่เดิมมีอาชีพขายยาสมุนไพรอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้          30 กว่าปี จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร คือ อยากกลับมาทำมาหากินในที่ดินของตัวเอง จึงได้เริ่มต้นการทำเกษตรเพาะปลูกส้มโอมาตั้งแต่ตอนนั้นถึงปัจจุบันร่วม 20 ปี

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

เห็นชาวบ้านคนอื่นๆ ปลูกส้มโอพันธุ์ทองดีกันมาก ตนเองอยากได้สิ่งที่แปลกใหม่ จึงทดลองปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีรสชาติอร่อยไม่แพ้กัน จนประสบความสำเร็จ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ผลิตปุ๋ยยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0, ยารามีร่า 25-7-7 และยารามีร่า 16-16-16 โดยใส่ในตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต  

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ในอดีตเคยใช้ปุ๋ยมาหลายยี่ห้อแต่ผลผลิตที่ได้มีความแตกต่างกัน ปุ๋ยยารามีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด คือ ทำให้ผลผลิตที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง ใบใหญ่ เขียวนาน ทำให้ผลส้มโอสวยงามได้ขนาดใหญ่ ขายได้ราคาดี

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตเพราะผลผลิตที่เราเพาะปลูกได้ผลดี ทำให้มีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิต และได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้กับคนที่สนใจมาศึกษาดูงานการปลูกส้มโอทับทิมสยาม เพราะปัจจุบันส้มโอที่ปลูกนั้นส่งขายตลาดต่างประเทศด้วย