คุณบุญสืบ ไพเราะ

เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูก 10 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 12 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เดิมทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในตำแหน่งหน้าที่ตามสายงานที่ได้ร่ำเรียนมา เมื่อทำงานไปได้ระยะหนึ่งก็ถึงจุดเปลี่ยน      ด้วยความคิดตัวเองอยากทำการเกษตร จึงลาออกจากพนักงานโรงงาน มาประกอบอาชีพเกษตรกรจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 12 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การที่ตัวเองเกิดมาในครอบครัวเกษตรกร ได้เห็นปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ทำไร่ทำนามาตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็ก สิ่งเหล่านี้คง        บ่มเพาะอยู่ภายในใจเรื่อยมา จนถึงวันที่อยากจะสืบสานอาชีพเกษตรกรของครอบครัวให้คงอยู่แบบยั่งยืนตลอดไป

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

รู้จักปุ๋ยยาราจากคำแนะนำของร้านค้าผู้แทนจำหน่ายปุ๋ยที่มาเปิดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และเมื่อทดลองนำไปใช้ในการเพาะปลูกส้มโอ ก็เห็นถึงความแตกต่างของผลผลิตดีขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ใช้ปุ๋ยคอกทำเองจากมูลของสัตว์  ซึ่งปัจจุบัน      สวนส้มโอใช้ยารามีร่า 16-16-16, ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 และยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

การที่มีนักวิชาการของยารามาให้คำแนะนำในเรื่องการ      เพาะปลูก ประกอบกับการใช้ปุ๋ยรายาที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่ดีมีราคาออกสู่      ท้องตลาด  สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับเกษตรกร          ผู้ใช้ปุ๋ยยารา

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษรตรกรทำให้ตนเองมีรายได้ สุขภาพแข็งแรงจากการทำงานอยู่กับธรรมชาติ มีเวลาดูแลครอบครัวอย่างใกล้ชิด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน