คุณสุนันท์  ศรประสิทธิ์ 

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน  อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 45 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 18 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เริ่มต้นทำงานโรงสีข้าวมาก่อน แต่เห็นคนในพื้นที่ทำการ          เพาะปลูกปาล์มน้ำมันกันมากขึ้น จึงได้ทดลองปลูกด้วยตัวเอง และพัฒนาขยายพื้นที่การเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

มีพื้นฐานชอบการทำการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว เมื่อได้ลงมือทำการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันอย่างจริงจัง สามารถสร้าง    รายได้ให้เป็นอย่างดี จึงเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรต่อไป

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ได้รับคำแนะนำจากร้านค้าผู้จำหน่ายปุ๋ยยารา และเมื่อทดลองใช้จริง ต้นปาล์มให้ผลผลิตได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน จึงเริ่มใช้ปุ๋ยยาราต่อเนื่องมากว่า 18 ปี ทั้งยังบอกต่อให้เพื่อนเกษตรกรใช้กันอีกด้วย ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า ท็อปเค        10-10-30 และยารามีร่า แอ็ดว้านซ์  21-7-14 ใช้กับยางพารา

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยาราถือว่าเป็นปุ๋ยคุณภาพดี ต้นปาล์มสามารถดูดกินธาตุสารอาหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ได้ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การทำการเกษตรแล้วสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร