คุณวิวัฒ หางเด็ก

เกษตรกรผู้ปาล์มน้ำมัน อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 80 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 30 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดในครอบครัวเกษตรกรผู้เพาะปลูกผัก ทำให้มีใจรักด้านการทำเกษตรกรรมอยู่ก่อนแล้ว เมื่อได้ลงมือทำด้วยตัวเอง  จึงศึกษาข้อมูล และพัฒนาขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มเติมจนประสบความสำเร็จถึงปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การใส่ใจเรียนรู้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูกอยู่เสมอทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสร้างรายได้ เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรของตัวเองต่อไป

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา 

เริ่มทดลองใช้ปุ๋ยยาราด้วยตัวเองและใช้ต่อเนื่องมานานกว่า 30 ปี สำหรับการเพาะปลูกต้นปาล์มน้ำมัน จะใช้ปุ๋ยยาราให้เหมาะสมกับช่วงอายุของต้นปาล์ม 

- ต้นปาล์มเล็กใช้ปุ๋ยยารามีร่า 25-7-7 

- ต้นปาล์มช่วงอายุกลาง (3-4 ปี) ใช้ปุ๋ยยารามีร่า 15-15-15

- ต้นปาล์มตัดที่ผลแล้วใช้ปุ๋ยยารามีร่า ท็อปเค 10-10-30

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยาราช่วยให้ผลผลิตปาล์มมีคุณภาพได้น้ำหนักดี 4-5 ตันต่อไร่ ต้นปาล์มมีใบที่สวยงาม ลูกปาล์มสมบูรณ์ ทลายปาล์มมีขนาดใหญ่ ขายได้ราคาที่สูงขึ้น

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวให้มีความสุข เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ ถือเป็นความภาคภูมิใจสำหรับตัวเอง

 

างวัลด้านการเกษตรที่ภูมิใจ 

เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560