คุณจำนงค์ อ่ำรอด

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

มีพื้นที่เพาะปลูก 100 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 7 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

พื้นฐานเดิมครอบครัวเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์แต่ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่จังหวัดชุมพร เริ่มต้นจากการเพาะปลูกกาแฟ และได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่เปลี่ยนมาเป็นการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันจนประสบความสำเร็จ มีพื้นที่เพาะปลูกปัจจุบันจำนวน 100 ไร่

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การที่ครอบครัวเริ่มต้นทำการเกษตรมาด้วยกัน เรียนรู้ แก้ไข ปรับตัว และพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกมาตลอด 40 ปี จนประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ ก็ได้ครอบครัวทุกคนเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

การเริ่มต้นทำเกษตรกรรมแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ทำให้ได้ผลผลิตไม่แน่นอนตามเป้าหมาย ทางเจ้าหน้าที่ของยาราได้แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ เกิดความรู้ความเข้าใจ หลังจากนั้นการใช้ปุ๋ยในการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันก็มีแนวทางที่ชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสมกับช่วงอายุของปาล์ม ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีรา ท็อปเค 10-10-30 และยารามีร่า        15-15-15

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ประทับใจตั้งแต่เริ่มใช้ปุ๋ยยารากับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน สามารถเห็นผลความเปลี่ยนแปลงได้ในทันที ผลปาล์มมีขนาดใหญ่ขึ้น มีน้ำหนักมากขึ้น ผลผลิตขายได้ราคาที่น่าพึงพอใจ เพื่อนเกษตรกรก็เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยยารากันหลายราย

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในครอบครัว ช่วยกันทำการเกษตรจนสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีพื้นที่เพาะปลูก และทรัพย์สินเป็นของตัวเอง เป็นความสุขที่หาได้จริงจากอาชีพเกษตรกร