คุณประวิทย์ พืชโรจ

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหมอนทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 23 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เติบโตในครอบครัวเกษตรกรจึงมีความรักใน อาชีพนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หลังจากสำเร็จการศึกษาก็เริ่มต้นทำการเกษตรจากที่ดินเพาะปลูกจำนวน 4 ไร่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535      ไขว่คว้าหาความรู้เพิ่มเติม และพัฒนาการเพาะปลูกของตัวเองอยู่ตลอด โดยในปัจจุบันมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเป็น 23 ไร่

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพอิสระ มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัว สามารถสร้างความสำเร็จได้จากความตั้งใจของตัวเอง

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ช่วงเริ่มต้นทำการเกษตรใช้ปุ๋ยตามกันในกลุ่มเกษตรกร ได้รู้จักปุ๋ยยาราจากการให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของยารา    เมื่อทดลองใช้แล้วเห็นผลผลิตได้ปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น จึงใช้ปุ๋ยยารากับการเพาะปลูกทุเรียนต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยารามีร่า ดับเบิล      8-24-24, ยารามีร่า 15-15-15, ยารามีร่า 16-16-16 และยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยารามีธาตุอาหารครบถ้วน เหมาะสมกับทุกช่วงอายุของพืช ปุ๋ยยาราทำให้ทุเรียนมีความสมบูรณ์แข็งแรง ติดดอกออกลูกดก ทำให้ผลทุเรียนได้น้ำหนักดี มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การเป็นเกษตรกรที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการเพาะปลูก ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพได้มากขึ้น  สร้าง  รายได้ให้กับครอบครัว มีความมั่นคง และมีโอกาสเผื่อแผ่ความรู้ให้เพื่อนเกษตรกรได้ ก็ถือเป็นความภูมิใจ และความสำเร็จจากอาชีพที่ตัวเองรักที่สุด