คุณวัชรพล รูปคมสัน

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 7 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

อยู่ในครอบครัวที่ทำการเกษตรมากว่า 30 ปีแล้ว สมัยก่อนที่คุณพ่อเริ่มต้นเพาะปลูกทุเรียน ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการทำการเกษตรมากนัก อาศัยการเรียนรู้ศึกษา และทดลองด้วยตัวเองเรื่อยมา ทำให้ผลิตผลที่ได้มีความไม่แน่นอนเท่าที่ควร เมื่อตนเองสำเร็จการศึกษาจึงอยากช่วยสืบสานต่ออาชีพเกษตรกรของครอบครัวให้มีมาตรฐานสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไป

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

เวลาที่ไปเห็นคนเลือกซื้อผลไม้ที่มีคุณภาพ ร้านค้าขายได้ปริมาณมาก หรือสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้    จึงเกิดแรงบันดาลใจอยากยกระดับคุณภาพผลผลิตของ    ตัวเองให้ไปสู่มาตรฐานระดับส่งออกบ้าง

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

เริ่มจากการที่เห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์ของยารา ประกอบกับ  ร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยก็แนะนำ เมื่อได้ทดลองใช้จริงกับการ    เพาะปลูกทุเรียน ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจสมกับคำเชิญชวน จึงใช้ปุ๋ยยารายี่ห้อเดียวต่อเนื่องมานานกว่า 7 ปี ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 และยารามีร่า 16-16-16

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยของยาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าคุ้มราคากับการลงทุน มีธาตุอาหารตรงกับความต้องการของพืชแต่ละช่วงอายุวัย ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลทุเรียนมีรูปทรงสวยงาม ได้  น้ำหนักดี ขายได้ราคาเป็นที่ต้องการของตลาด

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ผลตอบแทนความรัก ความเอาใจใส่ ที่มีให้กับอาชีพเกษตรกรจากรุ่นพ่อแม่ส่งต่อมาถึงรุ่นตนเอง จึงตั้งใจสานต่อพัฒนาจนทุกวันนี้มีความพร้อมในทุกด้าน มีรายได้ มีความมั่นคง และมีความสุข ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว