คุณไพฑูรย์ วานิชศรี

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

มีพื้นที่เพาะปลูก 250 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 35 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดในครอบครัวที่ทำการการเกษตรและมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นของตัวเอง หลังสำเร็จการศึกษาก็ได้สมัครเข้าเป็นพนักงานประจำที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง  ทำงานได้ประมาณ 6-7 ปี      ก็ลาออกมาทำการเกษตร สานต่ออาชีพเกษตรกรของพ่อแม่ และพัฒนาขยายพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้น เพื่อรองรับการ    ส่งออกทุเรียนไปยังต่างประเทศ

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การเปิดรับความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ทาง  การเกษตร มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมที่จะเรียนรู้ และปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อส่งต่อความสำเร็จการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ด้วยความต้องการใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพในการเพาะปลูก จึงได้แสวงหาข้อมูลทดลองใช้ปุ๋ยยาราด้วยตัวเอง จนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยของยารา ก็ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่น และใช้ปุ๋ยรายากับการเพาะปลูกมาตลอดระยะเวลา 35 ปี ถือเป็นปุ๋ยอันดับหนึ่งในใจไม่เคยเปลี่ยน สำหรับการเพาะปลูกทุเรียนใช้ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0, ยารามีร่า 16-16-16        และยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยที่มีคุณภาพย่อมให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนและสามารถแข่งขันในตลาดได้ ปุ๋ยยาราทำให้ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์แข็งแรง ออกผลได้ปริมาณมาก ผลทุเรียนเนื้อดีมี  น้ำหนักขายส่งออกได้ราคาดี

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งจากอาชีพเกษตรกรที่มีความเป็นอิสระสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ มีความรู้ที่มากขึ้น นำมาทดลอง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อยอดการ      เพาะปลูก และส่งออกผลิตผลจนสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ครอบครัวมีความมั่นคงในชีวิต ส่งต่อให้ลูกหลานสืบทอดความเป็นเกษตรกรแบบมืออาชีพได้อย่างยั่งยืน

 

รางวัลด้านการเกษตรที่ภูมิใจ

รางวัลเกษตรกรดีเด่น มาตรฐานอาหารเกษตรปลอดภัย      GAP ประเภทพืชสวน (ทุเรียน)

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO