คุณลือชัย ทองรอด

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีพื้นที่เพาะปลูก 20 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 30 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดและเติบโตในครอบครัวเกษตรกรที่มีพื้นที่ เพาะปลูกเป็นของตัวเอง จึงมีความผูกพันในการทำการเกษตร และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

จากที่ได้เห็นความสำเร็จของพ่อแม่ในการทำ การเกษตรจึงเกิดแรงบันดาลใจและความรักที่จะสานต่ออาชีพเกษตรกรของครอบครัวให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ปุ๋ยยารามานานกว่า 30 ปี จากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ยารา เมื่อนำผลิตภัณฑ์ยารามาทดลองใช้กับการเพาะปลูกทุเรียนก็พบความแตกต่างจากปุ๋ยยี่ห้ออื่นที่เคยใช้ ทำให้ลำต้นทุเรียนแข็งแรง ใบสีเขียวสดสมบูรณ์ ติดผลได้ปริมาณมากขึ้น    กว่าเดิม ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 16-16-16 และยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ผลิตภัณฑ์ของยารามีคุณภาพทำให้ได้ผลผลิตปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น คุ้มค่ากับราคาต้นทุน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จที่ได้เกิดจากความรักที่มีให้กับอาชีพเกษตรกรจากรุ่นพ่อแม่ส่งต่อมาถึงรุ่นตัวเองสานต่อ และพัฒนาจนทุกวันนี้  มีความพร้อมในทุกด้าน ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว