คุณวิโรจน์ ฐิตาปุรเชษฐ์

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีพื้นที่เพาะปลูก 20 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เดิมครอบครัวประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ต่อมาสามารถเก็บเงินซื้อที่ดินเป็นของตัวเองได้ จึงเปลี่ยนอาชีพมาทำการเกษตร และเริ่มเพาะปลูกทุเรียนเป็นพืชชนิดแรก พัฒนาการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องจนได้ทุเรียนที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างทุกวันนี้ เกิดจากความพยายามของพ่อแม่ที่ช่วยกันสร้างครอบครัว ถือเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรของตัวเอง

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ได้มีโอกาสพบนักวิชาการของยารามาให้ความรู้เรื่องปุ๋ยที่ใช้กับการเพาะปลูกทุเรียน จึงได้ใช้ปุ๋ยยาราตั้งแต่นั้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันร่วม 20 ปี ปุ๋ยที่ใช้อยู่แต่ละช่วงการเพาะปลูกทุเรียน คือ ช่วงแรกใช้ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0,  ยารา  มีร่า 15-15-15 ช่วงที่ 2 ของการเพาะปลูก ดูแลด้วยยารามีร่า  16-16-16 เพราะจะมีปริมาณแมกนีเซียมสูง จะทำให้ใบเขียวสวยงาม ช่วงที่ออกดอกจะเสริมการดูแลด้วย ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 เพิ่มด้วย

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เห็นความแตกต่างตั้งแต่เริ่มใช้ปุ๋ยยารากับการเพาะปลูกทุเรียน ลำต้นแข็งแรงติดลูกเต็มต้น    ขายผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 38 ตันต่อไร่

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ เริ่มจากอดีตทุเรียนขายได้ราคา 18 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันขายได้ราคาหลักร้อยบาทต่อกิโลกรัม  ทำให้ครอบครัวมีฐานะ  ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร