คุณมนตร์มนัส สังเมฆ   

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 30 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2531 พื้นที่ทำการเกษตรในตำบลกะทูนเกิดความเสียหายแบบทั้งหมด 100% จึงได้มีการปรับปรุงที่ดินเพาะปลูกใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่การทำสวนทุเรียนเพียงอย่างเดียว และมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรที่อำเภอหลังสวนว่ามีวิธีการเพาะปลูกอย่างไร  โดยนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับพื้นที่เพาะปลูกที่บ้านเรา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 30 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

มีแรงบันดาลใจและต้นแบบในการทำอาชีพเกษตรกรมาจากพ่อแม่ เรียนรู้จากการสังเกตจากสิ่งที่ท่านทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง มีความภาคภูมิใจที่ได้สืบสานอาชีพของครอบครัว

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 16-16-16,  ยารา  มีร่า วินเนอร์ และยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 โดยการใช้ปุ๋ยในแต่ละสูตรจะพิจารณาจากระยะการเติบโตของพืชด้วย

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามาได้ 30 ปี เป็นการใช้ต่อๆ กัน จากรุ่นสู่รุ่น สิ่งที่เป็นความประทับใจแรกจากการใช้ปุ๋ยยารา คือ ทำให้เกษตรกรประหยัดต้นทุน เพราะช่วยลดจำนวนปริมาณการใช้ปุ๋ยให้น้อยลง แต่ยังคงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ต้นและใบมีความสมบูรณ์แข็งแรงได้ลูกทุเรียนที่มีขนาดใหญ่    มีน้ำหนักตามมาตรฐาน และตรงกับความต้องการของตลาด

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการทำอาชีพเกษตรกร เพราะเป็นอาชีพที่ครอบครัวทำสืบต่อกันมา การทำการเกษตรทำให้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัวได้อย่างมั่นคง และมีความสุข