คุณคเชนทร์ ดำรงค์ไทย

เกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน  อำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกำแพงเพชร

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 50 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 50 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว ที่ทำกันมา  ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เกิดและเติบโตในการทำไร่      ทำสวนมาตั้งแต่เด็กๆ ได้เห็นสิ่งที่พ่อแม่ลงมือทำสร้างไว้ จึงมีความคิดที่อยากจะสืบสานอาชีพเกษตรกรของครอบครัวให้  คงอยู่ และยั่งยืนต่อไป

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การที่พ่อแม่ได้ปูพื้นฐานการทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็ก      เป็นเสมือนการเพาะปลูกความรักความชอบของอาชีพนี้ให้กับตนเอง จึงมีความรู้สึกรักในอาชีพนี้มาโดยตลอด อยากจะใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกให้ประสบความสำเร็จเหมือนพ่อแม่

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้ในปัจจุบัน คือ  ยารามีร่า ดับเบิล    8-24-24, ยาราโกรฮาว 13-13-21, ยารามีร่า 15-15-15 และยารามีร่า 16-16-16


ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยารา คือ ปุ๋ยประจำครอบครัวที่ใช้กันมาต่อเนื่องยาวนาน เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง มีธาตุอาหารที่ครบถ้วนกว่าปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ สมบูรณ์แข็งแรง เก็บเกี่ยวได้ในปริมาณที่มากขึ้น 

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในอาชีพนี้เกิดจากความละเอียดรอบคอบในทุก  ขั้นตอนของการเพาะปลูก การใส่ใจดูแล เสริมธาตุอาหารที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี