คุณสมชาย วีระวิทย์พร

เกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

มีพื้นที่เพาะปลูก 70 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเดิมเปิดร้านค้าขายของอยู่ในกรุงเทพฯ ต่อมาครอบครัวของภรรยาที่มีอาชีพทำสวนส้มอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีต้องการขยายพื้นที่เพาะปลูกมาที่จังหวัดพิจิตร จึงมีโอกาสได้ซื้อที่ดิน และทำการเพาะปลูกส้มเขียวหวาน เริ่มต้นอาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัว

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในการทำเกษตรกรรมของครอบครัวภรรยาเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกร ทำให้ตัวเองเกิดการเรียนรู้ และลงมือทำอย่างตั้งใจ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

รู้จักข้อมูลผลิตภัณฑ์ของยาราจากเจ้าหน้าที่ของยาราที่แนะนำผลิตภัณฑ์ และเริ่มใช้ปุ๋ยยารากับการเพาะปลูกส้มเขียวหวานมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 16-16-16,            ยารามีร่า แอ็ดว้านซ์ 21-7-14 และยาราลีว่า ไนตราบอร์        15-0-0 อย่างสม่ำเสมอ

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

เนื่องจากใช้ปุ๋ยยาราในการเพาะปลูกมาเป็นเวลานาน ได้เห็นถึงประสิทธิภาพของปุ๋ยแต่ละสูตร ที่ออกมาให้เลือกใช้ได้      หลากหลาย เหมาะสมกับพืชในทุกช่วงวัย ทำให้ได้ผลผลิตตามต้องการ

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การได้เริ่มต้นทำเกษตรกรรมด้วยการเรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเอง รวมถึงพัฒนาผลิตผลอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง สามารถดูแลครอบครัวให้มีความสุข เป็นความสำเร็จของชีวิตในอาชีพเกษตรกร