คุณคำพอง เรืองวงษ์

เกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

มีพื้นที่เพาะปลูก 28 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 17 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

จากพื้นฐานของครอบครัวเกษตรกรทำนาข้าวมาแต่เดิมอยู่แล้ว จึงสามารถมองเห็นโอกาส และพัฒนาต่อยอดพื้นที่    เพาะปลูกส้มเขียวหวานเพิ่มเติม

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในการทำเกษตรกรรมของครอบครัว และกลุ่มเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน เป็นแรงบันดาลใจที่ดีช่วยผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

จากการสังเกตกลุ่มเพื่อนเกษตรกรใช้ปุ๋ยยารากับการ      เพาะปลูกส้มแล้วได้ผลผลิตที่ดี เมื่อศึกษาข้อมูลและเริ่มทดลองใช้จริง ปรากฎเห็นผลดีมาก ผลส้มใหญ่ ลำต้นแข็งแรง ได้ผลิตผลประมาณ 100 ตัน ต่อปี โดยปัจจุบันใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา คือ ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24, ยารามีร่า 16-16-16 และ ยารามีร่า 13-13-21 เพื่อบำรุงส้มในสวน

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ประทับใจคุณภาพแร่ธาตุอาหารในปุ๋ยยารา ช่วยให้พืชดูดกินไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตมีราคาที่ดี คุ้มค่าการลงทุนตลอดระยะเวลา 17 ปี

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

เมื่อผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกมีคุณภาพก็สามารถสร้างรายได้ที่มากขึ้น ชีวิตครอบครัวมีความสุข มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองและมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร