คุณดวงดี สรินตา

เกษตรกรผู้ปลูกส้ม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มีพื้นที่เพาะปลูก 200 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ประกอบอาชีพเกษตรกรมาไม่ต่ำกว่า 20 ปี ในช่วงแรกของการทำเกษตรกรรม จะทำการเพาะปลูกพืชล้มลุก เช่น  หอม  หัวใหญ่ และทำสวนลิ้นจี่ผสมผสานกันไปจนถึงช่วงปี 2541 จึงได้เริ่มต้นในการทำสวนส้มครั้งแรกจากพื้นที่ 12 ไร่ หลังจากนั้นในแต่ละปีก็ขยายพื้นที่การเพาะปลูกให้มากขึ้นๆ ตามลำดับจนถึงปัจจุบันซึ่งมีพื้นที่อยู่จำนวน 200 ไร่

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การทำเกษตรกรรมต้องอาศัยการลงมือทำ ลองผิดลองถูก  สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ คือความตั้งใจ และการไม่ยอมแพ้

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ปัจจุบันใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา โปรแกรมที่ได้รับการแนะนำจากนักวิชาการยาราในแต่ละช่วงของการเพาะปลูก ช่วงฟื้นฟูสภาพต้นจะใช้ยารามีร่า 16-16-16 กับ ยารามีร่า 15-15-15 หลังจากนั้นช่วงก่อนติดดอก  และระยะบำรุงผลใช้ยาราลีว่า  ไนตราบอร์ 15-0-0 สลับกับปุ๋ยสูตรเสมอ จนถึงช่วงออกผลผลิตใช้ยารามีร่า แอ็ดว้านซ์ 21-7-14 และ ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 ในรอบสุดท้ายก่อนที่จะเก็บเกี่ยว

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามาตั้งแต่เริ่มทำสวนส้ม โดยในพื้นที่ของหมู่บ้านจะมีการใช้ปุ๋ยที่ค่อนข้างหลากหลายยี่ห้อ หนึ่งในนั้น คือ ปุ๋ยยารา ได้มีโอกาสทดลองใช้นำไปใส่ผลผลิต ก็เห็นได้ชัดเจนว่าปุ๋ยยารามีคุณภาพที่ดีกว่ายี่ห้ออื่น ให้ขนาดผลส้มตามมาตรฐาน ปริมาณการใช้ก็เพิ่มขึ้นตามพื้นที่การปลูกที่เพิ่มขึ้นด้วย

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การทำอาชีพเกษตรกรให้ทุกอย่างของชีวิต ตั้งแต่การได้    ความรู้ ลองผิดลองถูก จนประสบความสำเร็จ สามารถขายผลผลิตในจำนวนที่มากขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีรายได้ในการดูแลครอบครัวให้อยู่ดีมีความมั่นคง มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง