คุณศุภฤกษ์ มะโนราช

เกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ำผึ้ง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 96 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 5 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่พี่น้องทำการเกษตร ได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรมาตั้งแต่เด็กๆ ส่วนตนเองนั้นเริ่มต้นจากการเพาะปลูกกระเทียม และตระกูลพืชล้มลุก จากนั้นได้ปรับเปลี่ยนมาเพาะปลูกส้ม พยามเรียนรู้และลงมือทำจนประสบความสำเร็จมาถึงในปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่มีใจรักในการทำอาชีพเกษตรกร ตัวเองจึงมีความตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้ และพัฒนาการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ปุ๋ยยารามานาน ตั้งแต่เริ่มต้นเพาะปลูกส้ม โดยได้รับ        คำแนะนำจากเพื่อนสมาชิกสหกรณ์สวนส้ม นอกจากนี้ยังได้รับการช่วยเหลือแนะนำเพิ่มเติม จากนักวิชาการของยารา ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0, ยารามีร่า วินเนอร์และ ยารามีร่า          16-16-16

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

มีความประทับใจในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปุ๋ยยาราเป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผลผลิตมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ผลส้มที่มีขนาดลูกได้ตามมาตรฐาน จำหน่ายได้ราคาสูง นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่และนักวิชาการของยาราที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการใช้ปุ๋ย ทำให้พวกเราชาวสวนส้มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ประสบความสำเร็จในการพัฒนาขยายพื้นที่  เพาะปลูกให้เพิ่มมากขึ้น ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีรายได้ที่มากขึ้น มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย และมั่นคง