คุณกิตติพงษ์ ดำรงค์ไทย  

เกษตรกรผู้ปลูกส้ม อำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกำแพงเพชร

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 160 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 15 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้านี้ตนเองทำอาชีพในการขายส่งผลไม้อยู่ที่ตลาดไท    ในช่วงนั้นเศรษฐกิจ และราคาของส้มอยู่ในระดับดีมาก        จึงอยากจะเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วยการเป็นผู้ผลิตต้นน้ำเพื่อป้อนผลผลิตเข้าร้านตนเอง โดยที่สามารถควบคุมคุณภาพเองได้ กำหนดปริมาณให้เพียงพอต่อการจำหน่ายได้ จึงได้เริ่มศึกษาวิธีการเพาะปลูกและกระบวนการต่างๆ มาตั้งแต่ตอนนั้น ปัจจุบันทำอาชีพเกษตรกมาแล้ว 17 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ต้นแบบในการทำอาชีพเกษตรกรของตนเอง คือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนำแนวคิดเรื่องความพอเพียงแบบขั้นบันได และค่อยเป็นค่อยไป มาเป็นแนวทางในการลงมือทำ และ      แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกรที่ถูกส่งต่อมาจากครอบครัวเพราะทำการเกษตรกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า เราถือได้ว่ามาสืบทอดรับช่วงต่อก็ต้องทำให้เต็มที่ตามกำลังความสามารถ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ยารามีร่า 16-16-16  และยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักผลิตภัณฑ์ของยารามาตั้งแต่ยังไม่ได้มาเป็นเกษตรกร และจากการแนะนำของญาติผู้ใหญ่ที่ใช้มาก่อนหน้านี้ พอตนเองเริ่มที่ทำการเพาะปลูกจึงทดลองใช้ สิ่งที่เป็นความประทับใจจากการใช้ปุ๋ยยารา คือ เป็นปุ๋ยที่สามารถละลายได้รวดเร็ว ทำให้พืชดูดกินธาตุอาหารต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ    ผลส้มที่ได้ก็มีขนาดใหญ่ น้ำหนักได้ตามมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด และผู้บริโภค

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จจากอาชีพเกษตรกรของตนเอง คือ ความสุข ที่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการ มีความสุขในการลงมือทำ  การทำการเกษตรทำให้เราสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ มีรายได้ที่นำมาเลี้ยงดูครอบครัว ขยายธุรกิจให้มีความก้าวหน้า