คุณเจริญ ศรีลาชาติ

เกษตรกรผู้ปลูกพริก อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
มีพื้นที่เพาะปลูกจํานวน 7 ไร่ ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทําอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพของครอบครัวทำการเกษตรกันมาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อ คุณแม่  จึงมีโอกาสได้สัมผัสการ      เพาะปลูกมาแต่เด็กๆ ตนเองเป็นคนที่รัก และชอบในวิถีเกษตรกรเป็นพื้นฐานด้วย


แรงบันดาลใจในการทําอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจที่สำคัญ คือ การได้เรียนรู้และลงมือเพาะปลูกด้วยตัวเองแล้วได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามฤดูกาล ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

รู้จักผลิตภัณฑ์ยาราจากนักวิชาการที่มาให้คำแนะนำข้อมูล และเมื่อนำไปทดลองใช้แล้วพบว่า ลำต้นพริกแข็งแรงขึ้น ใบสีสวยสด ได้ผลผลิตพริกที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี จึงได้ใช้ปุ๋ยยารามาตลอด 20 ปี ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ  ยารา  มีร่า 25-7-7, ยารามีร่า 15-15-15, ยารามีร่า 16-16-16  และ  ยาราโกรฮาว 13-13-21


ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

เกิดจากการเปรียบเทียบคุณภาพของปุ๋ยยี่ห้ออื่นที่เคยใช้มา ปุ๋ยรายาให้ความแตกต่างที่ดีขึ้นทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ เม็ดปุ๋ยขนาดพอดีกระจายธาตุอาหารได้เร็วทั่วถึง และในด้านผลผลิตได้พริกที่มีคุณภาพขายได้ราคาสูง ถือว่าปุ๋ยยาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าคุ้มราคา

farmer

ความสําเร็จในอาชีพเกษตรกร

การเปิดรับความรู้ในการทำการเกษตร  และเอามาพัฒนา    ตัวเองอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร ทำให้มีรายได้ที่มั่นคง สามารถส่งลูกเรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการครู มีบ้าน มีที่ดิน  และซื้อวัวมาเลี้ยง    เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดการทำเกษตรแบบยั่งยืน เป็นอาชีพที่ให้ความสุขในทุกๆ วัน