คุณเดโช จันทร์กสิกรณ์

เกษตรกรผู้ปลูกพริก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 200 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 5 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้านี้ช่วยคุณแม่ประกอบอาชีพค้าขายมาก่อน ภายหลังจากแต่งงานมีครอบครัว จึงเริ่มมีความสนใจในการทำการเกษตร โดยเริ่มต้นจากปลูกพริก และได้พัฒนาการเพาะปลูกให้มากขึ้น ปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่ และกำลังการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

เริ่มต้นจากความสนใจด้วยตัวเอง ลงมือทำ ปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ และวิธีการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการยาราให้ใช้ปุ๋ยที่เหมาะกับการเพาะปลูกพริก พอได้ทดลองใช้แล้วเห็นว่าพริกที่ปลูกได้มีคุณภาพที่ดี ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 25-7-7 ใส่ในช่วงพริกตั้งลำต้น แตกใบข้างจนถึงตั้งพุ่ม ช่วงออกดอกใช้ยารามีร่า    15-15-15 หลังเก็บเกี่ยวใช้ยารามีร่า 14-14-21 โดยจะใช้ปุ๋ยแต่ละช่วงตามปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ด้วย

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ต้นพริกแข็งแรง แตกพุ่มได้ดี ออกดอกไวขึ้นกว่าเดิม เม็ดพริกสมบูรณ์ มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้สามารถขายได้ราคาที่สูง

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การทำการเกษตร สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดี มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ถือว่าประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรในระดับที่น่าพอใจ