คุณศราวุฒิ  ศรีนาม

เกษตรกรผู้ปลูกพริก อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 100 ไร่ ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เริ่มมาทำการเกษตรหลังจากที่จบปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อประมาณปี 2557 เดิมทีเป็นครอบครัวที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรอยู่แล้ว  โดยเป็น      ผู้รวบรวมสินค้าเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อที่จะส่งไปตามตลาดใหญ่ๆ ในประเทศ และเข้ามาขยายธุรกิจจากที่พ่อแม่ได้เริ่มไว้เป็นการที่เราปลูกเอง และส่งเสริมเกษตรกรปลูกพริกเพื่อส่งออกไปที่ประเทศมาเลเซีย ศึกษาการควบคุมเรื่องสารตกค้าง เพื่อส่งออกไปยังตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างสหภาพยุโรป เมื่อเราเข้มแข็งแล้วเริ่มหันกลับไปมองที่ชุมชน ได้เห็นเกษตรกรในท้องถิ่นท่านอื่นๆ ที่ยังคงต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนั่น คือ เกษตรกรคือผู้ผลิต และที่บ้านคือผู้ซื้อ หากวันหนึ่งที่บ้านไม่ได้รับซื้อแล้ว เกษตรกรรุ่นใหม่ๆ สืบต่อครอบครัวมาก็จะหาที่รับซื้อได้ลำบากยิ่งขึ้น  และด้วยตนเองมีความรู้และ  ช่องทางการส่งออกอยู่แล้ว จึงตัดสินใจมาทำเกษตรที่บ้านเพื่อให้เป็นการเกษตรที่ดียิ่งขึ้น

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ครอบครัว คือ แรงบันดาลใจจากความสำเร็จของพ่อและแม่ เพราะเมื่อก่อนพ่อแม่เป็นเกษตรกรธรรมดาและก็พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเล็กๆ ในท้องถิ่น ที่สามารถดูแลเกษตรกรในเครือข่ายของท่านได้อย่างมั่นคง มีรายได้ที่ดีและยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ชุมชนของเราให้มีรายได้ที่มั่นคง      ไปด้วย

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ปุ๋ยที่ดีที่สุด คือ ปุ๋ยยารา  ทางครอบครัวจะคุ้นชินกับการใช้  ยารามาตลอด แนวโน้มที่จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพก็จะมีมากกว่าการใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่น ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 ซึ่งเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ คุณภาพสู้ยาราไม่ได้ ก็จะแนะนำเกษตรกรท่านอื่นๆ ให้ใช้สูตรนี้  และถ้าเข้าสู่ช่วงของการให้ผลผลิตก็จะใช้ยารามีร่า 14-14-21 เพื่อช่วยเรื่องผลผลิตที่ดีในระยะการขยายผลเตรียมเก็บเกี่ยว

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ความประทับใจเมื่อได้ใช้ปุ๋ยยาราเพราะเป็นปุ๋ยไนเตรทที่พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว อย่างหอมแดงมีอายุในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว 50-60 วัน เมื่อพืชสามารถรับธาตุอาหารได้เร็วก็จะทำให้เติบโตได้เร็ว ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ และนอกจากปุ๋ยที่ดีแล้ว ยารามีความอบอุ่นเป็นกันเอง  มีความเป็นครอบครัว และมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ดีซึ่งไม่ใช่ทุกบริษัทจะเป็นแบบนี้

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตกร

ความสำเร็จในตอนนี้ คือ ความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นมากกว่า  เพราะตัวเราสามารถพัฒนาจากเป็นผู้ผลิตในระบบตลาด  ผลิตสินค้าที่ขายในตลาด และพัฒนาเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ในปัจจุบันมีลูกค้าที่เป็นบริษัทส่งออก อยู่ 5-6 บริษัท และยังมีบริษัทอาหารชั้นนำในประเทศอีก 3 -4 บริษัท นับได้ว่าผลผลิตของเรามีคุณภาพและมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาด  อีกทั้งปัจจุบันยังได้มีการร่วมลงทุนกับบริษัทเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยกัน เพื่อรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อการส่งออก      รวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร มีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 100 ไร่ เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จทางด้านความมั่นคงในอาชีพ

 

รางวัลด้านการเกษตรที่ภูมิใจ

- คณะทำงานด้านพริกและพืชผักเศรษฐกิจ                      หน่วยงาน : สภาเกษตรกรแห่งชาติ

- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 ของภาคอีสาน