การขาดธาตุไนโตรเจน แย่ลงเพราะ

  • ดินมีค่า pH ต่ำหรือสูง ดินทรายหรือดินร่วน (ชะละลาย) มีสารอินทรีย์ต่ำ สภาพแห้งแล้ง ฝนตกมาก (ชะละลาย) หรือมีการชะหน้าดินหนัก ใช้สารเพิ่มหรือปุ๋ยสด/ปุ๋ยคอก เป็นจำนวนมาก (เช่น ฟาง) พืชโตเร็ว

ไนโตรเจน สำคัญสำหรับ

  • การเจริญเติบโตเขียวเข้มขึ้น ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดข้าวโพดเพิ่มขึ้น การสร้างและผลิตฝักข้าวโพดดีขึ้น ซังข้าวโพดหยุดการเจริญเติบโต