คุณโอภาส บุญชู

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย  อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 500 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ตนเองเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ทำการเกษตร    อยู่ก่อนแล้ว ได้เห็นและเรียนรู้การ เพาะปลูกผักหลากหลายประเภท นอกจากนี้ ยังทำธุรกิจรับซื้อขาย และส่งผักที่ตลาดเพิ่มเติม ต่อมาจึงได้เริ่มขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่เพิ่มขึ้น      จนสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรได้

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพอิสระ ได้เป็นนายตัวเอง อยากจะเพาะปลูกอะไรก็สามารถทำได้ตามที่ตั้งใจ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ประทับใจในคุณภาพของปุ๋ยยารา จึงได้ใช้ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 20 ปี ซึ่งภายหลังมีนักวิชาการของ    ยารามาให้ความรู้แนะนำวิธีการใช้ปุ๋ยเพิ่มเติมด้วย ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 23-8-8  และปุ๋ยยารามีร่า 15-15-15

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ยาราเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง เมื่อทดลองใช้กับการเพาะปลูกพืชแล้วเทียบผลผลิตที่ได้กับปุ๋ยยี่ห้ออื่นที่เคยใช้มา  พืชที่ใช้ปุ๋ย    ยาราจะมีความแข็งแรงและสมบูรณ์ ให้ผลผลิตที่มากกว่า จำหน่ายได้ในราคาดี

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรในหลายๆ ด้าน เช่น     ได้ทำการพัฒนาและขยายพื้นที่เพาะปลูกให้เพิ่มมากขึ้น           ได้พัฒนาเรียนรู้การเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตทางการเกษตร สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น    มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่        ที่สุขสบาย