คุณผ่อง ศรีบางดี
เกษตรกรผู้ปลูกต้นหอม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
มีพื้นที่เพาะปลูกจํานวน 70 ไร่ โดยใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลามากว่า 24 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทําอาชีพเกษตรกร

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกรของตนเอง คือ การได้เห็นคุณพ่อแม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆ โดยเริ่มจากการทำในพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กแล้วขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน


แรงบันดาลใจในการทําอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้ติดตัวมาพร้อมกับชีวิต      ตั้งแต่เกิด การทำการเกษตร เท่ากับเป็นการสานต่ออาชีพของครอบครัว ทำทุกอย่างด้วยความรักและความตั้งใจ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ ยารามีร่า 16-16-16 และยารามีร่า 14-14-21

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

มีความประทับใจในผลิตภัณฑ์ของยารามานานมาก ใช้มา    24 ปี โดยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ยาราให้ทดลองใช้ เมื่อใช้แล้วยอมรับว่าปุ๋ยของยารามีความแตกต่างจากปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ ทั่วไป เมื่อใส่แล้วผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพ สีใบต้นหอม          เขียวนาน ให้ผลผลิตที่ดี เจริญงอกงาม มีความแข็งแรง

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การทำการเกษตรทำให้มีรายได้ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ สามารถเก็บออมส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ มีบ้าน มีรถ และขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้เพิ่มมากขึ้น