คุณอนงค์กานต์ สมานพันธ์

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 39 ไร่ ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 5 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้านี้เคยเป็นช่างซ่อมเครื่องจักรกลหนักอยู่ที่ต่างประเทศ หลังจากได้มีโอกาสกลับมาอยู่ที่บ้านจึงได้สังเกตเห็นว่าที่ดินบริเวณบ้านมีความอุดมสมบูรณ์ก็เลยคิดอยากลองทำการเกษตร โดยพืชชนิดแรกที่นำมาเพาะปลูก คือ ยางพารา ลงบนพื้นที่ประมาณ 39 ไร่ ซึ่งรายได้จากการขายน้ำยางเป็นผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ จึงได้ยึดทำอาชีพเกษตรกรมาจนถึงปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การทำอาชีพเกษตรกรปลูกยางพาราในที่ดินของตัวเอง      ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีมาเป็นการสร้างรายได้  อีกทั้งยังได้อยู่บ้านใกล้ชิดพูดคุยกับทุกคนในครอบครัวได้   ทุกวัน ดังนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ช่วงเริ่มต้นการเพราะปลูกยังไม่มีความรู้เรื่องปุ๋ยมาก่อนจึงทดลองใช้หลากหลายยี่ห้อ จนได้มารู้จักผลิตภัณฑ์ของยาราจากคำแนะนำของร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตรในพื้นที่ และมีคนที่ใช้จริงบอกต่อถึงคุณภาพของปุ๋ยยารา จึงได้เริ่มใช้จริง และเห็นผลผลิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปุ๋ยยี่ห้ออื่นที่เคยใช้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาราที่ใช้อยู่ตอนนี้ คือ ยารามีร่า แอ็ดว้านซ์        21-7-14 สำหรับทุเรียนใช้ยารามีร่า 16-16-16 และยารามีร่า วินเนอร์ 

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ผลิตภัณฑ์ของยารา มีประสิทธิภาพในการกระจายธาตุอาหารได้ดี ลดการสูญเสียของปุ๋ยที่หว่านลงดิน ทำให้ต้นยางได้รับธาตุอาหารได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เห็นผลผลิตที่มีคุณภาพ      ต้นยางให้น้ำยางที่มาก น้ำยางมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรเกิดจากการ เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเอง ทำให้เราสามารถเพาะปลูกผลผลิตที่เจริญงอกงาม ทำให้ตนเองมีรายได้ที่มั่นคง ส่งลูกให้เรียนหนังสือชีวิตและครอบครัวมีความสุข

 

รางวัลด้านการเกษตรที่ภูมิใจ

ตำแหน่งเลขานุการกลุ่มไม้ผล วิสาหกิจชุมชนผู้พัฒนาด้านทุเรียนบ้านคำขี้เหล็ก