คุณดุสิต โพธิราช

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 170 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 6 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เคยประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวมาก่อน แต่มีพื้นฐานความชอบในการทำการเกษตรอยู่เป็นทุนเดิม ทำให้มองเห็นโอกาสในการเพาะปลูกยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ จึงเริ่มต้นการทำอาชีพเกษตรกร และพัฒนาขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจนประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

มองว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ยังมีความต้องการอยู่เสมอ จึงเริ่มปลูกมาถึงปัจจุบัน 20 ปี อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ทำแล้วสบายใจ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า แอ็ดว้านซ์ 21-7-14

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยารามีลักษณะพิเศษ ทั้งในส่วนผสมของสูตรที่ให้ธาตุอาหารครบถ้วน ให้ผลผลิตที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสม่ำเสมอ ละลายง่าย พืชดูดกินธาตุอาหารได้รวดเร็ว

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ให้ผลตอบแทนทางรายได้ที่มั่นคง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายได้อย่างแน่นอน ถ้าเรา        ตั้งใจจริงผลตอบแทนที่ได้รับมีความคุ้มค่ากับการลงมือทำ    ไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ได้ทั้งนั้น นอกจากนี้การทำการเกษตรยังให้ความสุข ชีวิตไม่เร่งรีบ ได้อยู่กับธรรมชาติ