คุณสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ 

เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 50 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 3 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เติบโตมากับการทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆ มีโอกาสได้เข้าไปเรียนที่กรุงเทพฯ จบทางด้านช่างในระดับ ปวส. หลังจากนั้นกลับมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว ในปี 2529 เริ่มเพาะปลูกและปรับปรุงแปลงมังคุดจนได้เข้ามาเป็นผู้นำกลุ่ม ผู้นำชุมชน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปลูกมังคุด ส่วนการเรียนรู้การเกษตรข้าวนอกนา จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศในเรื่องการทำมังคุดคุณภาพ

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

เป็นชาวสวนและทำเกษตรมากว่า 40 ปี จริงๆ แล้วตัวเองนั้นเป็นลูกเกษตรกรโดยกำเนิด อาศัยว่าได้ไปเรียนและทำงานที่กรุงเทพฯ อยู่ 6-7 ปี จึงกลับมาทำอาชีพเกษตรกรแบบเต็มตัว คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มที่จะมีอายุมากขึ้นต้องการคนดูแล            สวนมังคุด และแปลงปลูกทั้งหมด  จึงตัดสินใจรับช่วงต่อจากทั้ง 2 ท่าน มีการปรับปรุง ทดลองเพิ่มเติมจนทำให้มังคุดมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปโดยเริ่มต้นพื้นที่เพาะปลูกครั้งแรก 14 ไร่ และขยายต่อมาจนถึงปัจจุบันกว่า 50 ไร่ 

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

รู้จักและใช้ยารามาตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา มีนักวิชาการของ        ยารามาทำการทดลองอยู่ในสวนของตนเองด้วย ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 15-15-15, ยารามีร่า 16-16-16, ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0  และธาตุอาหาร    ทางใบ ยาราวีต้า แคลซิพลัส

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยาราเป็นปุ๋ยที่มีการรับรองคุณภาพด้วยงานวิจัย มีตัวแทนในการให้คำแนะนำ และมีการติดตามผลหลังใช้ ทำให้รู้สึกประทับใจในทีมงานและผลิตภัณฑ์ของยาราด้วย

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร คือ การลงมือทำจริง เปิดกว้าง มีจิตใจที่เป็นธรรม การทำการเกษตร ทำให้เรามีสุขภาพที่ดี    มีความสุข ไม่มีหนี้ มีเวลาเป็นของตัวเอง เราสามารถปลูกพืช ปลูกผลไม้ เก็บเอง กินเอง ไม่ต้องพึ่งพาการใช้จ่ายมากนัก เป็นความสุขที่หาได้ยากจากอาชีพอื่นๆ

 

รางวัลด้านการเกษตรที่ภาคภูมิใจ

รางวัลปราญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ระดับประเทศ    ปี 2564