คุณบุญนำ แก้วเวียน

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 20 ไร่   ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

จุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือ การเกิดมาในครอบครัวเกษตรกร      พ่อแม่ พี่น้องทำการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว  มีพื้นที่ดินเป็นของ  ตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใคร จึงได้ตัดสินใจประกอบอาชีพนี้ ก่อนหน้านี้ได้เคยทดลองเพาะปลูกพืชอื่นๆ มาบ้าง หลังจากนั้นจึงได้หันมาปลูกข้าวโพดจนถึงปัจจุบัน

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

เป็นอาชีพของครอบครัวที่ “ทิ้งไม่ได้” ต้องทำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ทำให้เต็มที่ เรา คือ คนที่รับช่วงต่ออาชีพนี้จากบรรพบุรุษ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ปัจจุบันใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราตามคำแนะนำของนักวิชาการอยู่เสมอ ปุ๋ยยาราที่ใช้อยู่ คือ ยารามีร่า 23-8-8 และใช้ยารา  มีร่า ดับเบิล 8-24-24 กับการปลูกผลไม้อื่นๆ ด้วย

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ยารามาแล้ว 3 ปี ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ของยารา และจากร้านที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ซึ่งเมื่อทดลองใช้ก็เห็นถึงความแตกต่างได้รับผลผลิตที่ดี ใบสวย งอกงามเจริญเติบโตสม่ำเสมอกว่าปุ๋ย    ที่เคยใช้ก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัด และได้แนะนำต่อให้กับเพื่อนๆ เกษตรกรได้รู้จัก และใช้ปุ๋ยยารามากขึ้น

 

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การมีอาชีพเป็นเกษตรกรถือเป็นความสำเร็จในชีวิต การปลูกข้าวโพดทำให้มีทุกอย่างในวันนี้ ได้ทั้งความรู้ มีรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัว มีความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สิน ส่งลูกเรียนจนจบการศึกษา มีความสุข มีเวลาได้อยู่กับครอบครัว