คุณมานพ ปรางค์นอก

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

มีพื้นที่เพาะปลูก 160 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 4 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดในครอบครัวที่ทำการเกษตรเพาะปลูกข้าวโพดมาเป็นระยะเวลา 30-40 ปี จึงต้องการที่จะสืบทอดอาชีพเกษตรกรซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของครอบครัวต่อไป

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความอดทน และปรับตัวอยู่เสมอ การมีพ่อแม่เป็นเกษตรกรต้นแบบก็สามารถทำให้      ตัวเองเรียนรู้ และพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกให้ดียิ่งขึ้น

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

เดิมการเพาะปลูกข้าวโพดจะใช้ปุ๋ยหลายยี่ห้อ แต่ได้มารู้จัก และทดลองใช้ปุ๋ยยาราจากการแนะนำให้คำปรึกษาของนักวิชาการยารา ทำให้เข้าใจถึงวิธีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีเต็มประสิทธิภาพของปุ๋ย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ตอนนี้ ได้แก่ ยารามีร่า 23-8-8 รองก้นหลุม แล้วก็ใช้ยารา    วีร่า 46-0-0 ที่ใช้เป็นประจำของการปลูกข้าวโพด

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

จากความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา ทำให้ลำต้นของข้าวโพดแข็งแรง ฝักออกสม่ำเสมอ สีสวยสด ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 1 ตันต่อไร่ ทำให้เพื่อนเกษตรกรในพื้นที่เริ่มมาใช้ปุ๋ยยาราตามกันด้วย จนถึงปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามาเป็นระยะเวลา 4 ปี

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การที่สามารถพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัว ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่พร้อมสมบูรณ์มากขึ้น เป็นความสุข และความสำเร็จที่ได้จากอาชีพเกษตรกรอย่างแท้จริง

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO