คุณอรุณ กุลเกลี้ยง

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 80 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 2 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ครอบครัวทำการเกษตรกันมาดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่      พอตนเองเรียนจบ จึงมารับช่วงต่อในการทำการเกษตร          ช่วงที่เริ่มต้นใหม่ๆ ทำการเพาะปลูกข้าวโพดอยู่ที่ประมาณ    40 ไร่ บนที่ดินของตนเอง ต่อมาได้ขยายพื้นที่การเพาะปลูกมาเป็น 80 ไร่ในปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

อยากที่จะประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรและมี      รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะขยายพื้นที่การเพาะปลูกให้ได้ 120 ไร่ และตั้งใจจะเพิ่มกำลังในการทำการเกษตรให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 23-8-8 และยาราวีร่า 46-0-0

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามาได้ประมาณ 2 ปีแล้ว โดยการแนะนำของนักวิชาการยารา จึงได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันนำมาสู่การได้ทดลองใช้ อยากพิสูจน์ว่าจะได้ผลผลิตที่ดีกว่าหรือไม่ ปรากฎว่าผลผลิตที่ได้มีจำนวนผลผลิตเพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด จึงได้มีการแนะนำบอกต่อกลุ่มเพื่อนๆเกษตรกรด้วยกัน สามารถลดต้นทุน และได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 60%

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ถ้านับตั้งแต่เริ่มทำอาชีพนี้มาจนถึงปัจจุบัน ถือว่าได้รับความสำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูก มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี มีรายได้มาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว    เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับลูกหลานและส่วนหนึ่งก็จะเป็นทุนในการต่อยอดการทำการเกษตรในอนาคตด้วย