คุณสุธรรม อ๊อดต่อกัน

เกษตรกรผู้ปลูกลำไย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

มีพื้นที่เพาะปลูก 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 5 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เป็นอาชีพที่บรรพบุรุษ พ่อแม่ได้ทำสวนลำไยอยู่ก่อนแล้ว    ส่วนตัวเองยังเรียนหนังสืออยู่ แต่ก็ด้วยเงินทุนและฐานะ    ทางบ้านที่ไม่ค่อยดี จึงได้ตัดสินใจมาทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่อายุ 20 ปี แต่ไม่ได้เน้นการเพาะปลูกประเภทใด        ประเภทหนึ่ง เริ่มจากการปลูกพืชล้มลุก พืชทนแล้ง ก่อนที่จะมาเน้นการปลูกลำไยในช่วง 10 ปี หลังจากนั้น ปัจจุบันได้เพิ่มการปลูกพริก ข้าวโพดหวาน เป็นพืชเสริมด้วย เพราะมีการ  สั่งซื้อเข้ามาจากภาคเอกชน แต่พืชหลักๆ ยังเป็นลำไย รวมระยะเวลาในอาชีพนี้ 40 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดมาในครอบครัวเกษตรกร เป็นอาชีพที่ต้องมีใจรักในการทำ มีความภูมิใจที่ได้ปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารให้กับคนทั่วประเทศ บอกลูกบอกหลานไว้เสมอว่า เกษตรกรต้องใช้ความซื่อสัตย์ ความตั้งใจในการเพาะปลูกผลผลิตที่มีคุณภาพก็สามารถที่จะมีชีวิตที่อยู่ได้อย่างสุขสบาย

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ยาราตามคำแนะนำของนักวิชาการยารา เช่น    ยาราโกรฮาว 13-13-21, ยาร่ามีร่า 15-15-15  และยาราลีว่า    ไนตราบอร์ 15-0-0

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักยาราจากการที่มีนักวิชาการมาช่วยเหลือช่วงที่ก่อตั้งกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ คอยให้คำแนะนำและรู้สึกเกิดความผูกพัน ความประทับใจ ประเด็นสำคัญ คือ การที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี    มีคุณภาพ ทำให้ผลผลิตได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค เป็นปุ๋ยที่พืชสามารถดูดกินธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ลำไยที่มีผลขนาดใหญ่ รสชาติหวานกำลังดี

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในอาชีพนี้มีทั้งสำเร็จส่วนรวมและส่วนตัว          ส่วนรวม คือ เกิดการรวมกลุ่มเพื่อผลักดันราคาและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเป็นผลสำเร็จ ส่วนตัว คือ การมีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่นำมาใช้จ่ายในครอบครัว เป็นอาชีพอิสระที่มีความมั่นคง และเป็นเจ้านายตัวเอง

รางวัลด้านการเกษตรที่ภูมิใจ

- เกษตรดีเด่นระดับภูมิภาค ปี 2562 

- ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เกษตรกรปลูกลำไย อันดับ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่