คุณสุนทร จันทร์อ่อน

เกษตรกรผู้ปลูกลำไย อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

มีพื้นที่เพาะปลูก 100 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เติบโตมาจากครอบครัวเกษตรกรที่มีที่ดินการเพาะปลูกเป็นของตัวเอง ได้ทดลองเพาะปลูกพืชมาหลากหลายประเภท      จนมาประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกลำไย

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

จากการได้เห็นพ่อแม่มีความพยายามต่อสู้กับอุปสรรคที่      เกิดขึ้นกับการทำเกษตรกรรมมาตั้งแต่เด็ก จึงทำให้มี        แรงบันดาลใจและความตั้งใจที่จะเป็นเกษตรกรที่เก่ง      เหมือนพ่อแม่

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ครอบครัวใช้ปุ๋ยยารามาตั้งแต่ครั้งสมัยพ่อแม่ตามคำชักชวนของเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน และต่อมาก็ได้มีโอกาสพบกับ    เจ้าหน้าที่ของยาราทำให้เข้าใจวิธีการใช้ปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้น ผลผลิตลำไยก็มีคุณภาพมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งปัจจุบันปุ๋ยที่ใช้กับ  การเพาะปลูกลำไย คือ ยารามีร่า 25-7-7 และยาราลีว่า        ไนตราบอร์ 15-0-0

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

เห็นความแตกต่างตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยยาราได้อย่างชัดเจน ต้นลำไยแข็งแรงให้ผลดก ผลลำไยเปลือกแข็งแรงสมบูรณ์    มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่การเพาะปลูกลำไยมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีรายได้จากการขายผลผลิตมีมากขึ้น ครอบครัวมีความมั่นคงในชีวิต ทุกคนในครอบครัวมีความสุข ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จอย่างมากกับอาชีพเกษตรกร