คุณพงษ์พรรณ กิติพันธ์

เกษตรกรผู้ปลูกลำไย อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 15 ไร่ ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 7 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เริ่มต้นจากการประกอบอาชีพครูสอนนาฏศิลป์ และมีความสนใจเรื่องของการทำการเกษตร จึงเริ่มใช้เวลาว่างระหว่างการสอนนาฏศิลป์มาศึกษาข้อมูลด้านการทำการเกษตรด้วยตนเองจากหนังสือ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ จึงได้เก็บเกี่ยวทักษะที่ได้รับมาลงมือทำอาชีพเกษตรกรบนพื้นที่ของตัวเอง เริ่มจากการทำเพาะปลูกเพียงคนเดียว  จนได้จัดตั้งเป็น    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจสำคัญ คือ อยากเห็นการเกษตรที่มีมาตรฐานทั้งด้านการเพาะปลูก การบริหารจัดการตลาด และการส่งออก สามารถปลูกลำไยให้ได้ผลผลิตที่ดี ลดต้นทุนการเพาะปลูกสู่ความยั่งยืนให้กับเพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงการ    เก็บเกี่ยว ตามคำแนะนำของนักวิชาการยารา คือ ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 และยารามีร่า 16-16-16 

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

หลังจากได้ลองติดต่อให้เจ้าหน้าที่ของยาราเข้ามาช่วยให้      คำแนะนำเรื่องการดูแลและการใช้ผลิตภัณฑ์ ผ่านร้านผู้จำหน่ายในจังหวัดเชียงราย ได้รับการดูแลจากทีมงานนักวิชาการและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี มีความอบอุ่น ทำงานกันเหมือนครอบครัว มั่นใจปุ๋ยยาราเป็นของดีมีคุณภาพ

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในประกอบอาชีพเกษตรกร คือ ความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรที่ลงมือทำด้วยกัน เพราะทุกคนร่วมกันลงมือทำในรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรทุกๆ คน มีรายได้ที่ดี และมีความมั่นคงในชีวิต สุขภาพดีทั้งกายและใจ 

“การทำอาชีพเกษตรกรจะรู้วิชาการอย่างเดียวไม่ได้...ต้องมีใจรัก และความซื่อสัตย์ควบคู่กันไปด้วย” 

รางวัลด้านการเกษตรที่ภูมิใจ

- ประธานกลุ่มปลูกลำไยแปลงใหญ่

- ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

- คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน

- รางวัลเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นเกษตรกรของจังหวัดเชียงราย